Sammanfattning av styrelseprotokoll 9 Feb 2019

 

Sammanfattning Styrelsemöte 9 Feb -2019

Tidigare styrelseprotokoll godkänndes och lades till handlingarna. Ordföranden informerade gällande projekt Vendelsjön läcker. De 39 berörda markägare från nedströms dämmet till Burunge har fått information via föreningen. Föreningen ser ett trestegs förfarande som optimalt för projektet vilket innebär reparation av vallen och förhoppningsvis även bygge av fisktrappa. Ansökan om ekonomiskt bidrag ska sökas vilket är en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras.

 

                       Sammanfattning av konstituerande möte

Styrelsens sammansättning, Ordf Gunnar Nilsson Kassör Magnus Andersson övriga ledamöter Ebba Lindqvist af Petersens, Bertil Gustavsson, Marguerite d Otrante, Torsten Thorsell och Vivika Linden.

Avågende ledamöter Jan-Erik Ågren, Karoline Törneke och Peter Arvidsson avtackades vid årsmötet.

Sammanfattning av årsmötet i Föreningen Vendelsjön 9 febr 2019.

Årsmötet hölls som sedvanligt i Församlingshemmet, Vendels kyrka. 27 av 122 medlemmar
närvarade på mötet, drygt 30%.
I verksamhetsberättelsen stod att läsa om vassklippningsbåten Vendela som råkade ut för
haveri på sommaren och ska nu genomgå en större reparation för att förhindra liknande
incidenter. Detta medförde att klipptiden i sjön minskade tillfälligtvis. Ett stort tack till alla
frivilliga som hjälpt till. Totalt har 15 kaptener hjälpt till men det behövs flera. Kontakta
Torsten Thorsell.
I april 2018 firades Varggropens fågeltorn 20-års jubileum i samarbete med lokala
naturföreningar och det blev till allas glädje ett välbesökt evenemang.
Föreningens nya logotype har introducerats under året.
Projektet ”Vendelsjön läcker” som innebär en förstärkning av vallen i södra delen av
Vendelsjön för att förhindra att vårfloden svämmar över åkrar och betesmarker. 2019
planeras ansökningar om finansiering av ett plasthinder som slås ner i marken och förhindrar
läckage av vatten.
Under året har en ny hemsida skapats där information från styrelsemöten och löpande
aktiviteter lagts ut, även på Facebook. Föreningen försöker använda mer klimatsmarta och
snabba distributionsvägar samt minska kostnaderna för brevutskick och påminner därför alla
medlemmar att lämna sin e-mailadress till styrelsen.
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, revisorerna förordade styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Nilsson, ordförande, Magnus Andersson, kassör och
Torsten Thorsell. Ledamöterna Marguerite d´Otrante, Bertil Gustafsson, Viveka Lindén och
Ebba Lindqvist af Petersens har tidigare valts och har 1 år kvar.
På årsmötet 2018 godkändes förslag på stadgeändringar med bl a minskning av antalet
ledamöter från 10 till 4-6 i styrelsen och revisorer från 3 till 2. Dessa förslag fastställdes på
mötet.
Aktuell årsavgift är ”lägst” 200:- per familj.
Kommande aktiviteter under 2019 är Vendel-Ottars 20-års jubileum som planeras att
uppmärksammas den 8 september 2019 vid Vendels kyrka till minne av Vendelsjöns
betydelse för de fornnordiska handelsvägarna. Mer information kommer.
Efter årsmötet hade Lena Wennman dukat ett stort och välsmakande kaffebord.
När detta inmundigats höll Zahrah Lifvendal från Fyrisåns Vattenförbund ett mycket bra och
informativt föredrag om vad som planeras för djur och natur i Fyrisån och dess omgivningar,
tillflöden och anslutningsvägar.  Vi siktar på att  komma ut med ett medlemsblad i april, där kan du läsa mer om
föredraget.

Slyröjning, Skorpstugan

Lördagen den 20 oktober, träffas vi igen för att röja sly vid Skorpstugan. Vi startar klockan 8.00 eller när det passar dig och arbetar som längst till klockan 12.00. Det blev inte riktigt färdigt när vi träffades för 14 dagar sedan så nu tar vi ytterligare en omgång.

Det är bra om man tar med sig någon form av redskap för att bekämpa sly med, grensax, röjsåg, vanlig såg eller yxa. Föreningen kommer ha med sig röjsåg så har du inga lämpliga verktyg, välkommen ändå och hjälp till att samla ihop grenar mm.

Vi tar en kaffepaus omkring klockan tio så ta gärna med egen kaffekorg.

Välkommen hälsar styrelsen i Föreningen Vendelsjön gm Torsten Thorsell

Röjningsdags!

Välkomna till en röjnings-förmiddag vid Skorpstugan. Datumet är 6/10 och vi beräknar att hålla på 08.00 till 12.00. Det är bra om man tar med sig någon form av redskap för att bekämpa sly exempelvis sekatör, grensax, såg, röjsåg eller yxa. Föreningen har en röjsåg som skall finnas på plats med förare. Ansvarig för det hela är Torsten Thorsell.

Fågeltornet Varggropens 20-års-jubileum.

Lördagen den 14 april 2018 var det exakt 20 år sedan Varggropens fågeltorn i södra änden av Vendelsjön invigdes. Tornet färdigställdes av frivilliga och ornitologer, alla med hammaren mitt i handen, under ledning av bröderna Torsten och Bernt Thorsell. Ekonomiska bidragsgivare var bland annat Upplandsstiftelsen.

Jubiléet var välbesökt i strålande april-sol med ca 90 intresserade i alla åldrar. Isen hade släppt runt vassruggarna så det fanns öppet vatten för skrattmåsarna och alla deras bevingade vänner. Tack vare många fågelintresserade besökare kunde ett stort antal olika fågelarter noteras. Familjen och markägarna af Petersens – Lindqvist från Åhl Grönt grillade, med strykande åtgång, hamburgare och lammkorv, från deras egna ekologiska och KRAV uppfödda djur på strandängarna.

Anders Arnell, tidigare ordf. i Föreningen Vendelsjön och ledamot i Upplands Ornitologiska förening var först i talarkören med en intressant historik över bygget och mycket annat. Martin Amcoff, Upplandsstiftelsen gjorde en tillbakablick kring en av Upplands bästa fågelsjöar. Därefter fortsatte Gunnar Nilsson, ordförande i Föreningen Vendelsjön, att informerade om nuvarande aktiviteter inom föreningen samt framförde ett stort tack för de fantastiska insatser som gjorts tidigare inom föreningen. Avslutningsvis berättade markägarna Ebba och Pär, om sitt företag Åhl Grönt.

Efter de jubilerande orden serverades bubbel i ute-vänliga muggar från Upplandsstiftelsen. Skådningen fortsatte under eftermiddagen i sol och värme och möjligheter fanns att gå en tipspromenad.

Varggropens Fågeltorn ligger på privat mark vid Åhl och omges av åker och beteshage för djur. Markägarna upplåter marken för passage till tornet och bilparkering uppe vid vägen upplåts av familjen Ohlström.

VARGGROPENS FÅGELTORN I ÅHL, VENDEL FYLLER 20 ÅR!

Välkommen att fira ute vid tornet
Fågelguidning – Familjeaktiviteter – Festligheter

LÖRDAG 14 APRIL 2018

PROGRAM

08.30 ca Upplands Ornitologiska Förenings jubileumsexkursion med fågelkunniga på plats vid Varggropens fågeltorn för guidning. Artlista i storformat för gemensamt kryssande under förmiddagen.

10.00 Jubileumsprogram: fortsatt fågelguidning; fågelkryss för barn; familjeaktiviteter; tipsrunda för stora och små; försäljning av grillad lammkorv och hamburgare från platsens betesdjur; fältmingel och möjlighet att ställa frågor till föreningar, markägare, byggare, Upplandsstiftelsen med flera.

11.00-11.30 Samlat program med korta tal av Föreningen Vendelsjön, Upplandsstiftelsen och markägarna, följt av jubileumsceremoni med servering av alkoholfritt bubbel.

11.30-ca 13.00 Aktiviteterna vid Varggropen fortsätter.

Varmt välkomna hälsar Föreningen Vendelsjön, Upplandsstiftelsen, Örbyhus Biologiska Förening och Upplands Ornitologiska Förening!


Ängslyckans café
håller dessutom öppet kl 1230-15 för fika med fågeltema, lite värme om det behövs, bokloppis och ett litet fågelquiz.

Sammanfattning av föreningens årsmöte 17 febr 2018.

Vi var 25 personer som deltog i mötet i församlingshemmet vid Vendels kyrka.
Ordf Gunnar Nilsson, Romstarbo valdes att leda mötet och till justeringsmän valdes Ove Wennman, Skarbo och Gabriella de Roquette-Buisson, Örbyhus slott.

I verksamhetsberättelsen redogjordes för ”Skötseln av sjön” där 12 kaptener har varit hjälpsamma med att köra föreningens 3 båtar och klippt näckrosor och vass i 254 timmar. Det är tur att föreningen har ett mekanikergäng som kan laga och fixa det mesta tex när Vendela 1 välter upp o ned i sjön. Ett stort tack till alla! Fler kaptener behövs, tag kontakt med styrelsen. Löpande information om föreningens arbete fanns under året på föreningens hemsida, www. vendelsjon.se, som tyvärr hackades men är nu igång igen. Vidare fanns information på Facebook, https://www.facebook.com/foreningenvendelsjon/och genom mailutskick.

Den ekonomiska redovisningen visade stabilitet och revisorerna fann inga anmärkningar och årsmötet kunde besluta att styrelsen lämnades ansvarsfrihet för 2017.

Val förrättades och Gunnar Nilsson omvaldes till ordförande 2018. Marguerite d`Otrante Örbyhus slott, Bertils Gustafsson Åhl, Ebba Lindqvist af Petersens Åhl och Viveka Lindén Uddnäs omvaldes till ledamöter på 2 år. Magnus Andersson Örbyhus Gods fyllnadsvaldes på 1 år (ersätter Anders Jacobsson). Ursula Bende Allerbacke och Lars Karlberg Väster Ekeby omvaldes till ordinarie revisorer och Martina Andersson Romstarbo valdes till revisorssuppleant, samtliga på 1 år. Lena Eckerström Stockholm (sammankallande), Anders Arnell Ängslyckan och Birgitta Rudström Åhl omvaldes till valberedningen.

Årsavgiften fastställdes oförändrad dvs 200:- / hushåll. Betala till pg 94 66 40 – 0 och skicka ett mail till gunnar.nilsson@vendelsjon.se med dina uppgifter.

Föreningens logotype. På årsmötet 2017 beslutades att förslag till ny logotype skulle tas fram. Ett förslag presenterades och vissa ändringar föreslogs och därefter kommer styrelsen att införa den nya logotypen succesivt under 2018.
Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar gällde bland annat minskning av antalet ledamöter i styrelsen till ordförande och 4-6 st ledamöter. Stadgeändringar måste godkännas av 2 ordinarie årsmöte. Förslaget godkändes och frågan kommer att tas upp igen vid årsmötet 2019.

Under inkomna frågor diskuterades:
* Projektet ”Vendelsjön läcker” , en uppdatering gjordes av ordförande. Förslag är att reglera vattennivån genom att slå ned plastspont i vallen och täcka med jord. Totalt behövs 275-300 m tätas till en kostnad av 450 000 – 500 000:- . Bidrag behövs till detta och ett antal myndigheter har nyligen fått en projektbeskrivning. Fortsatt arbete under 2018. Föreningen har haft ett gott samarbete med markägarna.

* Anders Arnell, Ängslyckan presenterade 3 st 20-års jubileer som sker under 2018.
1. Lörd 14 april firas fågeltornet i Varggropen och infoblad kommer. Ansvariga är Anders Arnell, Torsten och Bernt Thorsell och Ebba af Petersens.
2. Vendela 1 sjösattes i juni 1998. Ev firande planeras på Vendeldagen, 6 juni 2018.
3. Vendelbåten Ottars sjösattes vikinga-högtidligt hösten 1998 och finns nu i Vendels kyrka. Ev evenemang tillsammans med Hembygdsföreningen.

* Det framkom brist på information till medlemmarna under verksamhetsåret. Styrelsen beklagar detta och ska bättra sig. Medlemsinfo under året kommer att finnas på hemsidan, via Facebook och genom mailutskick. Medlemsinfoblad som tidigare trycktes och skickades med post 4 ggr/år har blivit dyrt och arbetskrävande och reducerats till 1 medlemsblad/år tillsammans med påminnelse om inbetalning av årsavgiften.

* Plogning snö på sjön som skett tidigare år efterlystes. Det är en mycket uppskattad aktivitet vintertid att kunna åka skridskor, spark och även skidor på sjön. Föreningen äger ett plogblad men vem plogar? Skidspår har tidigare gjorts i samarbete med IK Rex. Styrelsen ska undersöka önskemålet.
* Pär Söderblom, Skarbo informerade att Upplandsstiftelsen ska rensa i bäckmynningarna till Vendelsjön. Dessa är idag igenväxta och ska rensas som ett led i satsningen att förbättra Fyrisån för fisken.

Som avslutning serverade Lena Wennman, Skarbo som vanligt ett fantastiskt kaffebord och ordförande tackade Lena med blommor
Ordförande fortsatte med att avtacka föreningens kassör, sedan starten, Anders Jacobsson för ett utomordentligt gott samarbete och överlämnade blommor och flyttpresent. Anders blir hedersmedlem nr 4 i föreningen och ett vackert diplom överräcktes.

Vid pennan
Viveka Lindén