Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!

Hej alla medlemmar !
 
Den planerade invigningen av dämmet och fisktrappan flyttas!  
Preliminärt till någon helg under andra halvan av augusti. 
 
Anledningen till flytten är att det nu är så blött i marken och så mycket växtlighet att vi inte kan vara säkra på att det går att genomföra ett bra evenemang som tidigare planerat.
 
Mer information kommer när vi har ett exakt datum.
 
Vill också passa på att önska alla en Trevlig Sommar !
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Rekordhögt vattenstånd för juni i sjön

Vi har nu den högsta avlästa nivån för Juni sedan vi började att följa upp höjderna för 15 år sedan
 
Värdet 24,83 var den nivå som avlästes den 1 juni.
 
Den mer normala högsta nivån i juni brukar röra sig om
24,30-24,40 vilket är en avsevärd skillnad mot dagens värden. Det spännande att se hur länge vi får ha vattnet kvar på den här höga nivån i sjön

Årsmötesinformation

 

Föreningen Vendelsjöns årsmöte är som vi tidigare meddelat framflyttat och vi har nu bokat ett datum för mötet som kommer att äga rum den 29 maj kl 15.00.

Mötet är planerat att vara i  orangeriet på Örbyhus Slott förutsatt att  pandemiläget tillåter det,  annars blir det samma datum och tid men via länk viken i så fall skickas ut senare.
 
Ett fysiskt årsmöte är givetvis att föredra men vi känner inte att det  är möjligt att skjuta upp mötet ytterligare då det behövs ett formellt avslut på 2020 så att föreningen kan gå vidare med arbetet för Vendelsjöns bästa.
 
Handlingar inför  årsmötet har skickats  till medlemmarna
 
 

Angående fiskevårdsområde och fiskevårdsområdesförening.

Sammanfattning av den information vi fått fram angående fiskevårdsområde och fiskevårdsområdesförening.

 • Styrelsen har varit i kontakt med länsfiskekonsulenten i Uppsala Daniel Brelin och den vägen fått kopia av stadgarna för Vendels Fiskevårdsområdesförening samt namn på kontaktpersoner vid bildandet.
 • Fiskevårdsområdet omfattar enligt stadgarna ”…Vendelsjön, Kyrksjön, Tegelsmoraån mellan Kyrksjön och Vendelsjön och Vendelån från Vendelsjön till gränsen för Uppsala kommun..” 
 • Enligt stadgarna §27 kan föreningen bara upplösas av länsstyrelsen vilket innebär att den formellt är aktiv dock finns inga aktuella kontaktuppgifter och ingen information om föreningen finns registrerad på fiskekartan.se eller ifiske.se
 • Det finns ingen information om att det skulle pågå något aktivt arbete i föreningen. (Styrelsen har varit i kontakt med de ursprungliga kontaktpersonerna samt efterlyst information på sociala medier).
 • Vendelsjön är enskilt vatten och rätten att fiska i sjön styrs av respektive fiskerättsinnehavare. (Ett syfte med föreningen var att sälja fiskekort men något sådant har vad vi vet aldrig tagits fram)
 
 
Det är troligt att en aktiv fiskevårdsområdesförening skulle gynna vården av Vendelsjön men ett initiativ att ”återuppliva” denna måste komma från berörda fikerättsinnehavare vilka enligt stadgarnas §4 utgör föreningens medlemmar.  Vad gäller styrelsen för Föreningen Vendelsjön är denna fråga avslutad.

Julinformation 2020 från Föreningen Vendelsjön 

 

 

                                            Årsmötet 

På grund av det rådande pandemiläget som för närvarande sätter stopp för större samlingar så tänkte styrelsen att 2021 års årsmöte kommer att delas upp så att vi under Februari månad delger medlemmarna all information rörande mötet dvs verksamhetsberättelse, kassarapport, revisorernas utsaga, samt valberedningens förslag på styrelse samt övriga poster. Det beslutande årsmötet och kaptensmiddagen skjuts då fram till andra veckan i juni när vi  har möjlighet att vara utomhus samt att pandemin förhoppningsvis klingat av lite. Givetvis styrs detta i sista hand av de rekommendationer som gäller med anledning av pandemin. 

                                           Vallprojektet 

Som de flesta säkert redan har sett och även hört så har föreningen under hösten slutfört sitt projekt Vendelsjön läcker. Det hela tog sin början i slutet av september med anläggandet av fiskvandringen samt utbyte av befintlig dammkonstruktion. Resultatet blev att för första gången på över 60 år kan nu fisk röra sig mellan sjön och ån samt att vi har fått en ny dammkonstruktion som kommer att hålla för en lång tid framöver. 

 

Därefter vidtog arbetet med att förstärka vallen med hjälp av plast-spont som trycktes ned på en sträcka av 300 m samt kröntes med en träinklädnad. Detta utfördes för att förhindra att sjön dräneras i förtid under vårflödet som har varit fallet under dom senaste åren. Nu kommer allt vatten att styras ner till det rätta utloppet och nivåerna i sjön följa vattendomen på ett riktigare sätt. Allt detta har blivit utfört tack vare en stark arbetsinsats från medlemmarnas sida och vi vill rikta ett stort tack till alla er som har varit med och bidragit till att detta gick att genomföra. 

Rederirapport 
 

Vi har under året fortsatt med våra klippningar i sjön och har trots problem med Vendela 1 ändock klarat av att klippa dom ytor som vi har jobbat med under 20 års tid. Det tråkiga är att våran kaptensmiddag nu skjuts på framtiden men vi hoppas att samtliga kaptener ändå känner av våran tacksamhet för det jobb som görs.  

 

Adressuppgifter 

Vi går igenom och uppdaterar våra register för att säkerställa att vi kan nå alla medlemmar.  

Ni som inte är absolut säkra på att ni lämnat aktuell mail- och postadress kan väl skicka era kontaktuppgifter till: medlem2020@vendelsjon.se 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ! 

 

 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 17 augusti 2020 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 17 augusti 2020 

 1. Medlemmar och ekonomi. Läget är under kontroll. Vi har nu 127 betalande medlemmar vilket är rekord! Styrelsen jobbar med att uppdatera medlemsregistret inför nästa utskick. 
 1. Rapport från båtfronten. Nya motorn till en av de mindre båtarna har strulat, partiklar i bensinen. Det är färre kaptener som kör i år. Stora båten har haft problem med pontonpumpen. Den kommer därför inte gå upp till norra delen av sjön i år, utan den håller sig kvar kring Romstarbo för att senare kunna bistå oss vid vall- och dämmesarbetena.  
 1. Vallen i södra änden av Vendelsjön – LOVA-projekt. Vallprojektet fortgår, nu planeras för den del som består bygge av nytt dämme och fiskvandring. Kross ska beställas, lera behövs också, kanske kan tas från dikesrensning vid Kättlinge.
  Virke till överbyggnaden på sponten i vallen ska beställas hem.
  Invigning av vallen och fiskvandring planeras till våren. 
 2. Hemsidan och sociala medier. Alla personliga e-postadresser avslutas 1 sep, vi behåller bara styrelsen@vendelsjon.se och kontakt@vendelsjon.se. Vi försöker vara aktiva på FB/hemsida/Instagram.
 1. Nästa möte hålls den 23 september.

UNT 22 Oktober 1993

Hösten 1993 hade UNT artikeln nedan om situationen för Vendelsjön och vilka åtgärder som borde vidtas för att rädda sjön.
 
E4 på en bro över sjön blev ju tack och lov aldrig verklighet. När det gäller sådant som man anser borde göras i form av bekämpning av vattenvegetation kan vi glädjande nog konstatera att dessa åtgärder tack vare föreningens arbete utförs varje år.
 

Styrelseprotokoll 11 maj 2020

 Föreningen Vendelsjön 

Styrelsemöte måndag 11 maj 2020, Hovstugan 

Närvarande: Torsten Thorsell, Bertil Gustafsson, Magnus Rinaldo, Jan Karlsson, Marguerite d´Otrante, Erland Söderström och Ebba af Petersens. 

1. Mötets öppnande. 

2. Föregående protokoll, från mötet 26 februari 2020, genomgicks och lades till handlingarna. 

3. Utestående punkter. 200208: På årsmötet framkom att ska finnas ett fiskevårdsområde i sjön sedan 1989, som sträcker sig från Tegelsmorasjön. Styrelsen kollar upp detta vid tillfälle. 

4. Medlemsbrevet – hur gick det? Medlemsbreven är utdelade, många via bil/cykel och några via post. Ebba skriver ut extra ex som vi kan dela ut till potentiella blivande medlemmar. Medlemsregistret behöver uppdateras, Torsten och Bertil ansvarar. 

5. Vallprojektet. a. Ekonomi – vi har fått beviljat ytterligare medel från Länsstyrelsen för att täcka momspengarna! Upplandsstiftelsen kommer också att ställa upp som bank och låna ut pengar tills vi får sista utbetalningen av LOVA-bidraget efter rapportering. 

b. Spontbeställning. Beslut: Vi accepterar offerten på spont från PRL till en summa av 282 624 kr. Vi har också begärt in offerter på virket från bl a Gimo Bygg. 

c. Eget arbete: Det blir en medlemsaktivitet med att fylla sandsäckar på fågeltornsparkeringen i juli. Torsten organiserar, Tobbe Gunnarsson bistår med säckar. 

6. Båtläget. Bra, inga större reparationer är planerade – endast småmek till en kostnad av ca 2-3000 kr. 10-11 kaptener finns. 

7. Hemsidan och Instagram. Janne har undersökt hemsidan, och domänen belastar ett okänt kreditkort. Beslut: Vi försöker byta till faktura istället för detta kreditkort. Det finns också en nyhetsbrevstjänst som vi inte använder, avslutar den. Vi startar ett Instagramkonto med Janne och Bertil som administratörer. Janne ansvarar för ovanstående. 

8. Hedersmedlemmar. Det finns några hedersmedlemmar sen tidigare. Beslut: inga nya hedersmedlemmar i år. För att kunna utse hedersmedlemmar måste kriterier tas fram. 

9. Övriga frågor. a. Drivmedelskort till Vendela – vilka ska ha? Till QStar har Torsten och Håkan och till Örbyhusmacken har Gunnar och Torsten. Torsten undersöker vilka som behöver. 

b. Zahrah Lifvendahl har berättat att det finns ytterligare medel att söka från LSt. Ebba meddelar Zahrah att vi kan hänga på om de söker, annars hoppar vi över. 

10. Nästa möte hålls den 15 juni kl 18 på Golfrestaurangen. 

Torsten Thorsell, ordf Ebba af Petersens, sekr 

Sammanfattning av årsmötesprotokollet 2020

 

”Rapport från årsmötet 2020 Årsmötet hölls som vanligt i församlingshemmet vid Vendels kyrka, i år med 36 närvarande medlemmar. Årets verksamhetsberättelse föredrogs. Förra årets stora händelse, 20-årsfirandet av Vendelbåten Ottar tillsammans med Hembygdsföreningen, blev lyckad och lockade ett hundratal deltagare. Båten ligger i vapenhuset i kyrkan, och på plats fanns Åsa Egerqvist som tillsammans med sin pappa byggde den. I övrigt medverkade spelmän, vikingar och utställare.

Vår vassbåt Vendela 1 genomgick en total översyn i början av sommaren 2019 efter förrförra årets haveri, men klippte ändå 90 timmar under sommaren. De mindre båtarna, som främst används till att klippa näckrosor, har varit ute totalt 119 timmar under 2019. Stort tack till de 11 kaptener hjälpt till att köra båtarna!

Ekonomisk redovisning föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valberedningen presenterade sina förslag till delvis ny styrelse, som valdes av årsmötet. Slutligen avtackades avgående ordförande Gunnar Nilsson och avgående sekreterare Viveka Lindén med fina buketter från Örbyhus Slottsträdgård. Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe med gott fikabröd som Lena Wennman, Skarbo, hade bakat. Och medan deltagarna mumsade på bullar fick vi höra Sören Eriksson, Upplandsstiftelsen, berätta om projektet ”Vendelsjön läcker”. Sören visade också exempel från andra platser på fiskpassager och erosionsskydd med plastspont.”

Hälsningar Ebba