Kategoriarkiv: Okategoriserade

Kallelse till årsmöte lördag 18:e mars 2023 kl. 15.00

Kallelse till årsmöte lördag 18:e mars 2023 kl. 15.00

Mötet hålls i församlingslokalen vid Vendels kyrka. Program.

1. Årsmötesförhandlingar.
Alla handlingar till mötet finns på plats.

2. Presentationer med fika

I samband med fikat berättar Ebba af Petersens om det underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vendelåns avrinningsområde som Uppsala och Tierps kommuner låtit ta fram. Rapporten ger förslag på vattenvårdsåtgärder som kan genomföras för att nå miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status i de sju vattenförekomsterna inom Vendelåns avrinningsområde, dvs Vendelsjön och Vendelån med tillflöden.

Torsten Thorsell berättar om föreningens pågående och eventuellt kommande projekt.

Hjärtligt välkomna
 Styrelsen

Utvärdering av vegetationsbeskärning

Den 30:e november var vi från föreningen med som observatörer på årets möte med Fyrisåns Vattenförbund – arbetsgruppen för vattendragsunderhåll för utvärdering av säsongens vegetationsbeskärning. Sammankallande och ordförande för mötet var VD för Fyrisåns Vattenförbund, Zahrah Lifvendahl

Det arbete föreningen utför i sjön utvärderas inte här men vi är med för att få del av andras erfarenheter, få en bild av hur läget är i övriga vattendrag och det är även ett tillfälle att ”synas” lite.

Beskärningen är uppdelad på 16 delsträckor dock klipps inte alla sträckor alla år:

 • Toboån
 • Tegelsmoraån
 • Vendelån: Skytanbron-Åbyggeby
 • Vendelån: Åbyggeby-Vansta
 • Vendelån: Vansta-Järsta
 • Vendelån: Järsta-Hånsta
 • Vendelån: Lena Kyrka-Vattholmaån
 • Vattholmaån (två delsträckor)
 • Fyrisåns huvudfåra (fyra delsträckor)
 • Funboån-Sävjaån
 • Falebro-Kuggebro
 • Lejastaån-Vistebyån

Sammanfattningsvis har beskärningen gått bra men det finns problem med att material inte samlas ihop och även att det på vissa delsträckor växer träd och sly i vattendraget som gör att man måste gå upp och runt med maskinerna vilket kostar tid (och därmed pengar…)

Av intresse för föreningen och våra projekt är att Tegelsmoraån är svårklippt på sträckan Örbyhus – Vendelsjön vilket givetvis påverkar tillgängligheten för den som vill paddla.

Filmvisning 26/10

Välkommen på film. Naturdokumentär i bygdegården. Håkan Qvarnström har gjort ett trettiotal korta naturdokumentärer som visats på SVT och SVTPlay. Den 26 oktober visar han en film om uttrar som är inspelad i Norduppland. Uttern var i mitten av 1900-talet (pga DDT, PCB och miljöförändringar) på väg att helt försvinna. Återetableringen från slutet av 1980-talet är en solskskenshistoria lik den för havsörn och gråsäl. Filmen är 50 minuter lång.

Välkommen onsdag 26/10, klockan 19.00

Inträde 100:-

Plats: Vendels Bygdegård, Husby 109

Arrangör: Föreningen Vendelsjön

Fika serveras