Protokoll 2019

Sammanfattning av styrelsemötet i föreningen Vendelsjön 28 augusti 2019.

Föreningens ekonomi är stabil. Vi har haft större utgifter än vanligt pga haveri med Vendela
förra sommaren och efterföljande reparationer. Dessutom inköptes en ny båtmotor till en
av näckrosbåtarna. Vi har dock fordringar ute och ett välkommet bidrag har inkommit från Romstarbos sommarstugeförening.
Antalet medlemmar 190828 är 104 st. Vi saknar ca 30 st och kommer att skicka påminnelse
om årsavgiften och den stora betydelse medlemskap i föreningen har för Vendelsjön.
Projektbeskrivningen för ”Projektet Vendelsjön läcker” ska vara klart att lämnas 190915 till
Länsstyrelsen i Uppsala med förhoppning om ekonomiskt bidrag från Landsbyggdsprogrammet,. Eventet VendelOttar kommer som planenligt äga rum sönd 8 september 2019 i Vendels församlingslokal. All planering är nu klar med musik, utställare, talare mm. Broschyr är utdelad till boende runt sjön och annons kommer i Norra Uppland 4 september. Medlemmar i Hembygdsföreningen och Föreningen Vendelsjön kommer även att få information via mail. Vendelbåtarnas utnyttjande och framtid upptog en del av mötet. Diskussion om båtarna och ekonomin runt dem behövs mer regelbundet då vi inom en snar framtid troligen kommer att stå inför stora investeringar. Vi behöver fortfarande fler kaptener till näckrosbåtarna. Hur ska föreningen hantera dessa frågor?
Nästa styrelsemöte äger rum torsd 5 december 2019.
Väl mött den 8 september, dagen för VendelOttar!
 

Sammanfattning av årsmötet i Föreningen Vendelsjön 9 febr 2019

Årsmötet hölls som sedvanligt i Församlingshemmet, Vendels kyrka. 27 av 122 medlemmar
närvarade på mötet, drygt 30%.
I verksamhetsberättelsen stod att läsa om vassklippningsbåten Vendela som råkade ut för
haveri på sommaren och ska nu genomgå en större reparation för att förhindra liknande
incidenter. Detta medförde att klipptiden i sjön minskade tillfälligtvis. Ett stort tack till alla
frivilliga som hjälpt till. Totalt har 15 kaptener hjälpt till men det behövs flera. Kontakta
Torsten Thorsell.
I april 2018 firades Varggropens fågeltorn 20-års jubileum i samarbete med lokala
naturföreningar och det blev till allas glädje ett välbesökt evenemang.
Föreningens nya logotype har introducerats under året.
Projektet ”Vendelsjön läcker” som innebär en förstärkning av vallen i södra delen av
Vendelsjön för att förhindra att vårfloden svämmar över åkrar och betesmarker. 2019
planeras ansökningar om finansiering av ett plasthinder som slås ner i marken och förhindrar
läckage av vatten.
Under året har en ny hemsida skapats där information från styrelsemöten och löpande
aktiviteter lagts ut, även på Facebook. Föreningen försöker använda mer klimatsmarta och
snabba distributionsvägar samt minska kostnaderna för brevutskick och påminner därför alla
medlemmar att lämna sin e-mailadress till styrelsen.
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, revisorerna förordade styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Nilsson, ordförande, Magnus Andersson, kassör och
Torsten Thorsell. Ledamöterna Marguerite d´Otrante, Bertil Gustafsson, Viveka Lindén och
Ebba Lindqvist af Petersens har tidigare valts och har 1 år kvar.
På årsmötet 2018 godkändes förslag på stadgeändringar med bl a minskning av antalet
ledamöter från 10 till 4-6 i styrelsen och revisorer från 3 till 2. Dessa förslag fastställdes på
mötet.
Aktuell årsavgift är ”lägst” 200:- per familj.
Kommande aktiviteter under 2019 är Vendel-Ottars 20-års jubileum som planeras att
uppmärksammas den 8 september 2019 vid Vendels kyrka till minne av Vendelsjöns
betydelse för de fornnordiska handelsvägarna. Mer information kommer.
Efter årsmötet hade Lena Wennman dukat ett stort och välsmakande kaffebord.
När detta inmundigats höll Zahrah Lifvendal från Fyrisåns Vattenförbund ett mycket bra och
informativt föredrag om vad som planeras för djur och natur i Fyrisån och dess omgivningar,
tillflöden och anslutningsvägar.  Vi siktar på att  komma ut med ett medlemsblad i april, där kan du läsa mer om
föredraget.

Styrelsemöte Feb 2019

Tidigare styrelseprotokoll godkänndes och lades till handlingarna. Ordföranden informerade gällande projekt Vendelsjön läcker. De 39 berörda markägare från nedströms dämmet till Burunge har fått information via föreningen. Föreningen ser ett trestegs förfarande som optimalt för projektet vilket innebär reparation av vallen och förhoppningsvis även bygge av fisktrappa. Ansökan om ekonomiskt bidrag ska sökas vilket är en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras.

                       Sammanfattning av konstituerande möte

Styrelsens sammansättning, Ordf Gunnar Nilsson Kassör Magnus Andersson övriga ledamöter Ebba Lindqvist af Petersens, Bertil Gustavsson, Marguerite d Otrante, Torsten Thorsell och Vivika Linden.

Avågende ledamöter Jan-Erik Ågren, Karoline Törneke och Peter Arvidsson avtackades vid årsmötet.

 

Styrelsemöte April 2019

Ekonomin är stabil o god enl kassören. Hittills har 40 medlemmar betalat årsavgiften 200:-.
Ett medlemsblad har skickats ut per post till alla tidigare medlemmar tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften 2019. Tyvärr blev föreningens pg-nummer felaktigt. Det upptäcktes snabbt och information gick ut som förhoppningsvis nådde alla medlemmar. Det felaktiga pg numret hade som tur var ingen ägare så inga avgifter har försvunnit. Föreningen Vendelsjöns pg nummer är fortfarande 946640-0.
Projektet ”Vendelsjön läcker” fortsätter och ett möte med alla inblandade ägde rum i mitten av april och huvudfrågan var finansiering.
Jubiléet Vendel Ottar 20 år som ska firas till minne av båten Ottars och betydelsen av Vendelsjön för vendeltidens sjöfartsvägar äger rum sönd 8 september 2019 på kyrkbacken vid Vendels kyrka. Ett antal aktiviteter planeras tillsammans med Vendels Hembygdsförening. Mer information kommer.
Klippsäsongen av vass och näckrosor i Vendelsjön ska fortgå som vanligt i sommar. Föreningen hoppas dock att vassklippbåten Vendela och de 2 småbåtarna för näckrosklippning ska vara i sjön redan till midsommar och klippningen börjar efter
midsommar. Efter ett större haveri med Vendela sommaren 2018 ska alla kaptener deltaga i en säkerhetsgenomgång innan säsongen startar. Torsten Thorsell är ansvarig och datum kommer. Nya kaptener är som alltid välkomna!
Nästa styrelsemöte är 28 aug.

Vid pennan Viveka Lindén, sekr