Protokoll 2020

Sammanfattning av styrelsemöte måndag 14 december 2020 

 1. Styrelsen har gjort efterforskningar kring det fiskevårdsområde som finns för Vendelsjön. Beslutades att lägga ut en sammanfattning på hemsidan om vad som kommit fram och därefter avsluta denna punkt. Sammanfattningen hittar du här.
 1. Medlemsrapport samt ekonomisk rapport.

Det finns idag 131 betalande medlemmar. Kassan är god trots stora fakturor kopplade till vallprojektet. 

 1. Projekt Vendelsjön vall och dämme. 
  • Arbetet är avslutat för i år. Väl utfört arbete och återställning av Tobbe Gunnarsson.
  • Till sommaren ska säckar köras ner samt justeringar göras efter vårfloden.
  • Medel har kommit Fyrisåns vattenförbund för att täcka ett visst överskridande av projektbudgeten.
  • Slutrapporten för LOVA-projektet ska skickas in senast sista januari.  
 1. Årsmötet. 

Förslag att köra årsmötet i juni då det förhoppningsvis går att genomföra inomhus, annars utomhus. Beslut: årsmötet skjuts till juni, men handlingar skickas ut i vanlig tid i mitten på februari.

Vårbrevet per post diskuteras på nästa möte. 

 1. Medlemsbrev . Ett medlemsbrev skickas ut per mejl till jul med info om höstens arbete samt en uppgift om att årsmötet inte blir som vanligt.
 1. Båtläget.

Vendela 1, ny motor? Ny båt? Båda alternativen är kostsamma. Finansiering måste lösas. Frågan diskuteras vidare. 

 1. Övriga frågor

Artikel om fiskvandringen, dämmet och vallen finns med i senaste numret av Hembygdsföreningens årsskrift Vendelkråkan.

 1. Nästa möte hålls måndagen den 18 januari kl 18.30. 

 

Sammanfattning av styrelsemöte fredag 13 november 2020 

 1. Fiskevårdsområde. På årsmötet 200208 framkom att ska finnas ett fiskevårdsområde i sjön sedan 1989, som sträcker sig från Tegelsmorasjön. Styrelsen kollar upp detta framöver. 201113: Styrelsen har haft kontakt med länsfiskekonsulenten. Det finns en fiskevårdsförening registrerad hos Länsstyrelsen med godkända stadgar, troligen från 1989. Föreningen inaktiv sedan ett antal år tillbaka. Vendelsjön är enskilt vatten och rätten att fiska i sjön styrs av respektive fiskerättsinnehavare. (Ett syfte med föreningen var att sälja fiskekort men något sådant finns vad vi vet inte). Det finns ett antal fördelar med att det finns en fiskevårdsförening t. ex är man prioriterad om man vill söka medel för fiskevård mm. 
 1. Projekt Vendelsjön vall och dämme. 
  1. Spontningen är nu avslutad för säsongen – efter planerade 300 m fanns mer spont kvar, 25 m till sattes ned. Ytterligare några meter spont finns kvar, men sparas till vårens förbättringsarbete efter vårfloden. Arbete pågår med träöverbyggnaden, och det beräknas att vara klart innan vintern. 
  2. Slutrapporten ska skickas in till Länsstyrelsen senast 210131.  
  3. Diskussion om invigning. Görs efter vårens reparation och beror förstås på Coronaläget. 
 1. Årsmötet. 
  1. Enligt stadgarna ska årsmötet ske under första kvartalet. Bestämdes att vi skjuter på mötet från februari som vi brukar ha, till slutet på mars och hoppas på att det är möjligt att ha ett fysiskt möte då. Kaptensmiddagen utgår. Vi förbereder även digitalt årsmöte.
  2. Valberedningen var med på mötet för att höra om de ledamöter vars mandatperiod löper ut, kan tänka sig att ställa upp för omval. Eventuella avhopp meddelas valberedningen i god tid. 
 1. Övriga frågor.  
  1. Fyrisåns vattenförbund hade 6 oktober ett möte om årets röjningsinsatser i Vendelån mm, i Vendels Bygdegård. Bra för föreningen att vara med och lyssna, står nu med på inbjudningslistan till nästa års möte. Bl a diskuterades tidpunkt för röjning. Föreningen Vendelsjöns önskemål är tidig klippning på säsongen för att möjliggöra paddling under sommaren. 
 1. Nästa möte hålls måndagen den 14 december.

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 23 september 2020 

 1. Klippsäsongen. Säsongen är nu avslutad, det blev ca 150-200 körtimmar i år. Vi har haft 10-11 kaptener, och den mesta körningen är med småbåtarna. Stora båten behöver ny motor. Vi behöver värva fler kaptener. 
 1. Medlemsgenomgång. Vi har nu 131 betalande medlemmar. 
 1. Projektläget. En övergång över ett dike är gjord för att kunna köra ner maskiner och material till dämmet och fiskvandringen. Natursten levererades idag. På måndag kommer en grävmaskin från Torsåker, Sandviken, och på onsdag levereras sponten. 
 1. Övriga frågor 
  1. Fyrisåns vattenförbund har bjudit in till en utvärdering av årets röjningsinsatser i Vendelån.  
  2. Det gjorts en ny beteshage på strandängarna vid Blåsut som kommer att betas av kor med kalvar. Området har inte betats på många år och är igenslyat.  
 1. Nästa möte hålls fredagen den 6 nov. 

Sammanfattning styrelsemöte 17 augusti 2020 

 1. Medlemmar och ekonomi. Läget är under kontroll. Vi har nu 127 betalande medlemmar vilket är rekord! Styrelsen jobbar med att uppdatera medlemsregistret inför nästa utskick. 
 1. Rapport från båtfronten. Nya motorn till en av de mindre båtarna har strulat, partiklar i bensinen. Det är färre kaptener som kör i år. Stora båten har haft problem med pontonpumpen. Den kommer därför inte gå upp till norra delen av sjön i år, utan den håller sig kvar kring Romstarbo för att senare kunna bistå oss vid vall- och dämmesarbetena.  
 1. Vallen i södra änden av Vendelsjön – LOVA-projekt. Vallprojektet fortgår, nu planeras för den del som består bygge av nytt dämme och fiskvandring. Kross ska beställas, lera behövs också, kanske kan tas från dikesrensning vid Kättlinge.
  Virke till överbyggnaden på sponten i vallen ska beställas hem.
  Invigning av vallen och fiskvandring planeras till våren. 
 2. Hemsidan och sociala medier. Alla personliga e-postadresser avslutas 1 sep, vi behåller bara styrelsen@vendelsjon.se och kontakt@vendelsjon.se. Vi försöker vara aktiva på FB/hemsida/Instagram.
 3. Nästa möte hålls den 23 september.