Fåglarna

Fågelåret

En tur runt Vendelsjön har förutsättningar att ge intressanta fågelmöten vid alla tider på året! Drygt 250 arter är funna hittills, och upp emot 200 arter iakttas årligen.

Vår:

Under mars – april är det framförallt rastande gäss som sätter sin prägel på sjön. Vissa år är Vendelsjön den lokal som har flest rastande sädgäss i Uppland. Men också tranor, sångsvan och änder är talrika. Brun kärrhök och rördrom är andra karaktärsfåglar. Dagligen kommer de bofasta havsörnarna förbi och ställer till kalabalik i fågelflockarna. Det blir tidigt isfritt utanför fågeltornet och de första kniporna får sällskap av vackra salskrakar.

I maj rastar många vadararter på de restaurerade strandängarna och gyttjebankarna i sjön, med grönbena och brushane som dominanter. Artrikedomen runt sjön är stor och man kan utan vidare hitta över 100 arter på en dag.
Lövskogarna hyser bland annat skogsduva, kattuggla, göktyta, mindre hackspett och härmsångare.

Sommar:

Vendelsjön med omgivningar har länge varit känd för sin rikedom på nattsångare. Varje år hörs som regel flera exemplar av vaktel, kornknarr, trastsångare och kärrsångare, flodsångare har troligen häckat och vass- och busksångare har hörts vid flera tillfällen. En skrattmåskoloni etablerade sig 2007 i de restaurerade ytorna utanför fågeltornet, och i skydd av kolonin har även dvärgmås och svarttärna börjat häcka. Tack vare restaureringar och aktiv skötsel av sjön och strandängarna häckar arter som årta, skedand, rödbena och gulärla regelbundet vid södra Vendelsjön.

Höst:

Tranor och gäss samlas åter, om än i något mindre antal än på våren. Blåhakar och andra småfåglar rastar i snårområden i slutet av augusti och början av september. Småvadare som kärr- och småsnäppa ses på gyttjebankarna tillsammans med större strandpipare. Några dvärgbeckasiner kan gömma sig på strandängarna senare i oktober.

I mellersta och norra delen av sjön hittar man flockar av vigg, knipa, storskrake och sothöna i september – oktober, och bland dem i regel någon bergand eller annan gäst utifrån havet. Hösten är också den bästa årstiden att se sjöns lilla juvel, skäggmesen. I åkerlandskapet rastar flockar av gulsparv, grönfink och gråsiska långt in på vintern.

Vinter:

Havsörnen stannar i området året runt och besöker ofta de isfria partierna vid Vendelåns utlopp nära fågeltornet. Strömstare övervintrar i bäcken norr om Husby och oftast finns en eller två stationära varfåglar i trakten. I strandskogarna kan man stöta på ett näpet följe stjärtmesar om man har tur. Några sångsvanar kan dröja sig kvar i januari.

Tillfälliga gäster:

Sällsynta gäster som dykt upp vid flera tillfällen är till exempel prutgås, gravand (som mest 24 ex!), stäpphök, aftonfalk, hökuggla, kungsfiskare, härfågel, forsärla, svart rödstjärt, mindre flugsnappare, sommargylling och videsparv. Ovanliga vadare som fjällpipare, myrsnäppa, dubbelbeckasin, smalnäbbad simsnäppa och roskarl är i stort sett årliga.