Protokoll 2021

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 10 november 2021 

 

 1. Vindskydd på Gålön.
  Det är röjt på Gålön vid tänkt placering av vindskyddet. Virke är uppsågat och klart.  
 2. Årsmötet
  Bestämdes att hålla årsmöte den 12 februari kl 15 i församlingshemmet (om coronaläget tillåter). 
 1. Vallprojektet
  Länsstyrelsen verkar ha godkänt vår slutrapport, återstår ekonomisk uppgörelse med Upplandsstiftelsen.
 1. Vendelsjön lever vidare – lägesinfo
  – arbetsgruppen har haft möte med Fyrisåns Vattenförbund.
  – möte med Upplandsstiftelsen ska bokas in.
 2. Utflykt till Hov
  Hembygdsföreningen planerar en utflykt till Hov den 14 maj, för att bl a titta på betesängarna. Föreningen Vendelsjön kommer också medverka. 
 1. Övriga frågor
  – Uppsala kommun har ett projekt där underlag till Lokalt åtgärdsprogram för Vendelåns avrinningsområde där Vendelsjön ingår. Förslag kommer att tas fram på olika åtgärder för att bl a minska fosfortillförseln till Vendelsjön och Vendelån. 
  – Hemsidan – en genomgång av bilder och undersidor är påbörjad.
   

 

 

Sammanfattning styrelsemöte tisdag 12 oktober 2021  

 

 1. Vindskydd på Gålön. Planering pågår, ritning finns och virke ska köpas in. 
 1. Grind eller stätta mellan hagarna på väg mot andra fågeltornet och dämmet. Väntar med detta till våren.
 2. Invigningen av dämme och vall
  Invigningen blev lyckad med 35-40 deltagare, goda bullar, bra invigningsceremoni med Zahrah Lifvendahl. Alla verkade mycket nöjda.
 1. Medlemsmatrikel
  Nu finns en uppdaterad medlemslista. Nu 142 medlemmar (hushåll).
 1. Hemsida och Facebook.
  Genomgång av hemsidan. Bestämdes att vi städar upp bland foton på hemsidan och ser över texter och länkar.
 1. Klippning och Truxor motor
  Nu är klippningen avslutad för i år. Nya Truxormotorn levererades oväntat förra veckan! Håkan Rudström börjar titta på montering av motorn.
 1. LOVA-bidrag
  Länsstyrelsen hörde av sig idag och efterfrågade några fakturor, och räknar med att betala ut återstående pengar efter det. 
 1. Projekt ”Vendelsjön lever vidare”.
  – En arbetsgrupp bestående av Torsten Thorsell, Janne Karlsson och Ebba af Petersens driver projektet framåt, informerar löpande och kallar in övriga vid behov. När vi har en färdig projektplan undersöker vi olika möjligheter till att söka finansiering. 

Kontakt har tagits med Tierps kommun, Upplandsstiftelsen, Bergvik skog, Fyrisåns Vattenförbund m fl. 

 1. Övriga frågor
  a) ett förslag på föreningsaktivitet är att ordna en röjningsdag i Smultrongärde, där det börjar buska igen. Ebba af Petersens organiserar.
  b) Hembygdsföreningen planerar att ordna en utflykt till gamla festplatsen i Hov till våren och också besöka de nyröjda strandängarna. Föreningen Vendelsjöns medlemmar är välkomna att deltaga.
  c) Valberedningskontakt. Ordf kontaktar valberedningen så de är beredda inför årsmötet.
  d) Sandsäckarna. Torbjörn Gunnarsson och Pär Lindqvist samordnar sig för att köra ned sandsäckarna till vallen under oktober-november. 

Sammanfattning  styrelsemöte måndag 9 augusti 2021

 1. Vindskydd på Gålön. Vi har för flera år sedan, tillsammans med Friluftsfrämjandet Örbyhus, blivit beviljade 5000 kr för uppföra ett enklare vindskydd på Gålön. Styrelsen åker ut och undersöker lämplig plats och funderar på hur detta skulle gå till. 
 2. Truxor motor
  Med hjälp av en donation från en medlem kan en ny motor beställas. 

En motor kan levereras först till våren. Den gamla motorn plockas ut redan nu för att kunna renoveras och fungera som reservmotor framöver. 

 1. Båtrapport, klippning mm
  Klippning pågår i norra delen. Osäkert hur mycket som klippts i södra änden. Näckrosbåtarna Vendela II och III går bra. 
 1. Invigning
  Invigningen är nu planerad till den 2 oktober, då betesdjuren hunnit beta ner en del av den myckna vegetationen, och förhoppningsvis före höstregnen.   
 1. LOVA-projektet, ej utbetalt ännu. Komplettering begärd av LSt. 
 1. ”Vendelsjön lever vidare”
  är förslag på namn på en ny projektidé som går ut på att göra ett större arbete i olika delar av sjön med klippning, fräsning osv.  Föreningen kontaktar olika intressenter för att undersöka samarbete och möjlig finansiering.
 1. Medlemsrapport
  Vi har idag ca 123 betalande medlemmar. Påminnelser har gått ut. 
 1. Övriga frågor
  Föreningen har träffat ÖTV ang ev rensning av ån. Vi bevakar detta.
 1. Nästa möte är den 9 september.

 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 14 juni 2021

 1. Stängning för djuren vid dämmet. Vid bygget togs del av stängslet på slottets sida ner. Tidigare gick djuren ner och drack vid dämmet. Nu vill vi inte ha drickplats precis vid nya dämmet. Träff är inbokad med arrendatorn.
 1. Invigning
  Pga blöta marker beslutade vi att skjuta upp den planerade invigningen av dämme och vall. Meddelande skickas ut till medlemmarna.  
 1. Båtläget
  Vendela I är inlämnad till reparation, men felet är inte lokaliserat ännu. I övrigt är båtarna OK.
  På söndag 20 juni hålls en ”starta-upp-träff” med båtförarna. Klippning startar efter midsommar. 
 1. Övriga frågor
  Påminnelse skickas ut till medlemmar som ännu ej betalt årsavgiften.
 1. Nästa möte bestäms efter sommaren.   

Sammanfattning protokoll från konstituerande styrelsemöte 29 maj 2021 

Digitalt via Teams

 1. Mötet öppnades av ordförande Torsten Thorsell
 1. Till sekreterare för mötet valdes Ebba af Petersens
 1. Dagordningen godkändes 
 1. Till justerare av detta protokoll valdes Bertil Gustavsson
 1. Konstituerande val 
  1. Till vice ordförande omvaldes Marguerite d´Otrante
  2. Till sekreterare omvaldes Ebba af Petersens
  3. Till kassör omvaldes Magnus Rinaldo
  4. Val av adjungerade ledamöter: inga förslag 
 1. Val av firmatecknare

Beslut att styrelsen i sin helhet tecknar firman; ordf Torsten Thorsell (580711-1454) eller kassör Magnus Rinaldo (730324-1454) tecknar firman var för sig.

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor. 

 1. Nästa möte

Måndag 14 juni 2021, digitalt via Teams.  

 

 

 

Protokoll från årsmöte i Föreningen Vendelsjön 29 maj 2021

 Mötet genomfördes Digitalt via Teams

Närvarande: Barbro Eriksson, Lena Eckerström, Anders Arnell, Erland Söderström, Torsten Thorsell, Bertil Gustafsson, Jan Karlsson, Marguerite d´Otrante, Magnus Rinaldo och Ebba af Petersens.  

§1   Ordförande Torsten Thorsell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2   Årsmötet godkände att mötet var behörigen utlyst.

§3   Torsten Thorsell valdes till ordförande för mötet.

§4   Ebba af Petersens valdes till sekreterare för mötet.

§5   Anders Arnell och Barbro Eriksson valdes till justeringspersoner.

§6  Dagordningen fastställdes.

§7  Ordf Torsten Thorsell föredrog 2020 års Verksamhetsberättelse.

§8  Magnus Rinaldo föredrog 2020 års Ekonomiska redovisning.

§9  2020 års resultat beslutades föras i ny räkning.

§10  Magnus Rinaldo lästs upp revisorernas berättelse. Inga anmärkningar fanns och ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes.

§11  Årsmötet beslutade att styrelsen lämnas ansvarsfrihet för 2020. 

§13  Torsten Thorsell valdes som ny ordförande för 2020.

§14  Jan Karlsson, Magnus Rinaldo och Erland Söderström omvaldes till ledamöter på två år.   

§15 Lars Carlberg valdes till ordinarie revisor och Ursula Bende valdes till revisorssuppleant, båda på 1 år. 

§16  Lena Eckerström (sammankallande), Anders Arnell och Birgitta Rudström omvaldes till valberedning på 1 år.

§17  Årsavgiften fastställdes oförändrad dvs ”lägst” 200:- / hushåll.

§18  Inga inkomna frågor. 

§19  Övriga frågor.

 • Invigning av dämme och vall är planerad till den 3 juli.
 • Sandsäckarna som fylldes förra sommaren ska köras ned och läggas på plats när underlaget tillåter. 

§20  Avslutning.  

10 medlemmar var närvarande på mötet.

Årsmötet avslutades.

Efter avslutat årsmöte visades ett bildspel från olika delar av arbetet med vallen och dämmet.

Torsten Thorsell                                                   Ebba af Petersens 

OrdförandeSekreterare

Justerare

Barbro Eriksson                                                            Anders Arnell

 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 21 maj 2021

 1. Bank och swish. Vi har nu bytt från Nordea till Swedbank och swishnr är fixat. Swishnr: 123 133 23 03, BG: 5675-9681. Varje swish kostar 1,50 kr.   
 1. Årsmötet
  29 maj kl 15.00 via Teams.. 
 1. Invigning
  Vi planerar vidare på nästa möte.  
 1. Nästa möte blir det konstituerande mötet som hålls direkt efter årsmötet den 29 maj. 

 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 19 april 2021 

 1. Årsmötet
  29 maj. Digitalt eller fysiskt? Styrelsen beslutade att årsmötet blir digitalt.  
 1. Invigning
  Invigningen är planerad till den 3 juli kl 11. Samling kl 10 vid fågeltornsparkeringen. 
 1. Medlemsblad

Medlemsbladet kommer att gå ut i Valborgshelgen. 

 1. Övriga frågor
 • Det är ca 1 dm högre vattenstånd i sjön än det skulle ha varit om inte sponten funnits på plats. 
 1. Nästa möte hålls fredagen den 21 maj.  

Sammanfattning styrelsemöte tisdag 23 mars 2021  

 1. LOVA-projektet 
  • Förfrågan från gruppen som sköter Vendeldagen om vi vill lägga invigning av vall och dämme i samband med Vendeldags-firandet 6 juni. Beslut: Styrelsen tackar nej till detta och planerar invigning vid ett annat tillfälle. 
  • Byggnation av bänk samt stätta/stättor. Torsten har kontaktat Bernt Thorsell om detta. Det blir några enkla bänkar samt en självstängande grind. 
  • Inget svar har kommit från länsstyrelsen ännu.
  • Invigning. Prel datum och tid 3 juli kl 11. 
 1. Årsmötet 
  • Årsmötet är planerat till den 29 maj.
  • Utskick med årsmöteshandlingar till medlemmarna görs under mars. 
 1. Medlemsblad

Medlemsblad planeras att skickas ut i slutet på april. 

 1. Övriga frågor
  • Infomöte Leader. Jan Karlsson deltog i en digital workshop 16 mars inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven. Projekt som beviljas stöd i den pågående Leaderperioden är kanotleder, turistsatsningar mm. Styrelsen ser två möjliga framtida projekt som kanske skulle kunna kvala in: Projekt hela sjön, samt ny vassbåt.
  • Vendela I. Pontonerna kommer att fyllas med frigolit till säsongen. Svårt att få tag i begagnad motor. 
  • Föreningen som sköter Vansjön – de har en modifierad version av våra näckrosklippningsbåtar. 
 1. Nästa möte är ett kortare extramöte, som hålls måndagen den 19 april. På agendan: Årsmötet, invigningen, medlemsbladet. 

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 24 februari 2021 

 1. LOVA-projektet 
  • Ny stängning för betesdjuren måste göras vid dämmet. Det ska inte vara drickplats precis vid nya dämmet.  
  • Styrelsen beslutade att bygga några enkla bänkar och stättor över stängslen.  
  • Slutrapport skickades in den 24 januari 2021. Inget svar har kommit från länsstyrelsen än.
 1. Årsmötet 
  • Preliminärt datum för fysiskt årsmöte är lördagen den 29 maj och kaptensmiddag samma kväll i Orangeriet. Vid behov och väder kan vi sitta utomhus i slottsparken.
  • Utskick med årsmöteshandlingar kommer att göras under mars.

 

 1. Medlemsblad

Medlemsblad med inbetalningskort skickas i slutet på april.   

 1. Övriga frågor
  • Föreningen för Vansjön har en fin båt, som vi skulle kunna åka och titta på. 
  • Vendela I. Frågan om ev ny motor diskuteras vidare. 
  • Vindskydd på Gålön. Vi har för flera år sedan, tillsammans med Friluftsfrämjandet Örbyhus, blivit beviljade medel för uppföra ett enklare vindskydd på Gålön. Styrelsen undersöker hur det skulle göras.
  • Swish – styrelsen undersöker om detta kan vara något för föreningen att ha för att lättare samla in spontanmedlemsskap mm.
  • ÖTV – föreningsportal. Styrelsen har försökt få kontakt, men aktiviteten verkar låg där. 
 1. Nästa möte hålls onsdagen den 24 mars.   

                                     

Sammanfattning av styrelsemöte måndag 18 januari 2021  

 1. Digitala frågor. Det finns möjlighet att ansluta till föreningsportalen Örbyhus Tobo Vendel. Vi beslutade att lägga in Föreningen Vendelsjön i http://www.otvforeningsportal.se/.  
 1. Slutrapport för Lova-projektet. Arbete pågår med detta, slutrapporten ska vara inskickad senast 31 januari. 
 1. Förbättrade besöksanordningar vid dämmet. Styrelsen diskuterade om att göra iordning vid dämmet för besökare, exempelvis bänkar, stättor, infoskyltar. Frågan diskuteras vidare. 
 1. Planering inför årsmötet. Årsmötet planeras till juni. Årsmöteshandlingar skickas ut som vanligt i mars via mejl. 
 1. Medlemsbrev. Skickas ut i april tillsammans med inbetalningskort för årsavgift. 
 1. Vendela ny motor, ny båt? Det är svårt och dyrt att få tag i en ny motor. Frågan diskuteras vidare. 
 1. Nästa möte hålls onsdagen den 24 februari.