Stadgar för Föreningen Vendelsjön

Stadgar för Föreningen Vendelsjön

Fastställda 2010-02-13, reviderade 2019-02-09.

§1 Ändamål

Vendelsjön och bygden däromkring är en omistlig del av Sveriges historia och Upplands natur- och kulturlandskap.

Föreningens ändamål är att skydda och utveckla de natur- och turistintressen samt kulturella och historiska värden som Vendelsjön och landskapet däromkring representerar. Detta skall göras i samverkan med markägare, länsstyrelsen, kommun, andra samhällsinstutioner samt intressenter för jordbruk, fiskevård, kultur, turism och naturvård i vid bemärkelse.

§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Tierps kommun, Örbyhus pastorat.

§3 Medlemskap

Den som vill stödja föreningens ändamål kan bli medlem genom att betala den medlemsavgift som årsmötet fastställer.

Aktuella uppgifter om medlemmarnas namn och adress skall finnas i föreningens medlems-förteckning.

§4  Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan årsmötet utse en person som på ett framstående sätt främjat föreningens syfte.

§5  Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet hålls under årets första kvartal. Kallelse, via mailutskick och hemsida, skall kungöras senast tre veckor före mötet. Protokoll från årsmötesförhandlingarna skall hållas tillgängligt för föreningens medlem. Årsmötet väljer ordförande för en tid av ett år samt styrelseledamöter för en tid av två eller ett år så mandatperioder blir jämnt fördelat i styrelsen.

Årsmötet beslutar om föreningens årsavgift.

Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. Årsmötet utser en valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande, för en tid av ett år.

Utöver ovanstående ska årsmötet behandla verksamhetsberättelsen, ekonomiskt resultat, revisionsrapport samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet skall också behandla frågor från medlemmar, som inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet.

Endast frågor som finns anmälda i dagordningen kan beslutas på årsmötet.

§6 Extraårsmöte

Föreningens styrelse, revisorer eller minst 10 % av medlemmarna kan kalla till extra årsmöte. Kallelse skall utgå minst en vecka före extra årsmötet. Enbart ärenden som är upptagna på dagordningen kan behandlas och beslutas på extra årsmöte.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande plus fyra till sex ledamöter vilka väljes av årsmötet enligt § 5.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer.

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen har rätt att adjungera personer som kan tillföra värdefulla kunskaper och perspektiv till arbetet.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslag.

Styrelsen skall varje år sammanställa en verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport, som tillsammans med revisorernas berättelse ska redovisas på årsmötet.

Styrelsens protokoll ska hållas tillgängliga för föreningens revisorer.

§8 Föreningensfirma

Föreningen Vendelsjöns firma tecknas av styrelsen eller de som styrelsen utser.

§9 Ändringavstadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§10 Upplösning

Föreningen kan upplösas om minst två tredjedelar av medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten önskar det.

Föreningens tillgångar ska vid upplösning tillfalla annan organisation som verkar i samklang med föreningens ändamål.

Vendel 2019-02-09

Föreningen Vendelsjön