Skinnarboudden

Mål: Att öppna upp en väg genom vassen för att möjliggöra för lekande fisk att nå översvämningsytor vid Skinnarboudden

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt