Vendelsjön lever vidare

Tierps Kommun har den 1 december 2022 ansökt om bidrag för att förbättra förutsättningarna för fågel och fisk i Vendelsjön. Detta ska uppnås genom fräsning av vass och rotfilt på flera platser i Vendelsjön, bla för att öppna upp passager så att lekande fisk kan nå översvämningsytor. Projektet utförs i samverkan mellan föreningen Vendelsjön, Fyrisåns vattenförbund, Upplandsstiftelsen och Tierps Kommun.

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är motiverad ur naturvårdssynpunkt.


Följande resultat ska nås i projektet.

  1. Återskapa ett fritt inlopp till Vendelsjön genom borttagande av slam, klipprester och igenväxningsvegetation
  2. Öppna upp en väg genom vassen för att möjliggöra för lekande fisk att nå översvämningsytor vid Skinnarboudden
  3. Bredda passagen med öppet vatten vid Lindholmen, för att öka omsättningen av vatten i sjön och hindra igenväxningen
  4. Borttagande av vass för att återskapa ett fritt utlopp från Landboängsbäcken så fisk kan vandra upp och leka på översvämningsytor kring bäcken.
  5. Framtagande av en skötselplan för åtgärderna.
  6. Publikt evenemang för att visa upp genomförda åtgärder.

För information om respektive åtgärd i lista ovan se sidan för den åtgärden.

Vad gäller administrativt arbete och ansökningar om vattenverksamhet, strandsskyddsdispens mm kommer det att beskrivas under respektive delprojekt.

Projektet ska vara helt genomfört senast 31 december 2025

För hela beslutstexten hänvisas til Länsstyrelsen i Uppsala – diarienummer 1686-2023

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt