Återskapa fritt inlopp till Vendelsjön

Mål: Att återskapa ett fritt inlopp till Vendelsjön vid Tegelsmoraåns inlopp i Vendelsjön genom att ta bort slam. klipprester och igenväxningsvegetation.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt