Kättslinge hamn

Föreningen har sökt och beviljats fått medel från Leader Nedre Dalälven till att förbättra båtrännan från hamnen till det öppna vattnet vilket betyder att vi kan återställa den gamla båtrännan till sitt ursprungliga skick.

 

Tierps Kommuns Miljöpris 2023.

Föreningen Vendelsjön har tilldelats Tierps Kommuns Miljöpris 2023.

Utmärkelserna delas ut en gång per år och pristagarna utses av Kommunstyrelsens arbetsutskott..

I motiveringen skriver man bl.a. ”….Föreningen har under flera år lagt ner ett idogt arbete för att bevara Vendelsjöns natur och biologiska sfär och möjliggjort för besökare att vistas i området på ett hållbart sätt….”

Kallelse till årsmöte lördag 18:e mars 2023 kl. 15.00

Kallelse till årsmöte lördag 18:e mars 2023 kl. 15.00

Mötet hålls i församlingslokalen vid Vendels kyrka. Program.

1. Årsmötesförhandlingar.
Alla handlingar till mötet finns på plats.

2. Presentationer med fika

I samband med fikat berättar Ebba af Petersens om det underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vendelåns avrinningsområde som Uppsala och Tierps kommuner låtit ta fram. Rapporten ger förslag på vattenvårdsåtgärder som kan genomföras för att nå miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status i de sju vattenförekomsterna inom Vendelåns avrinningsområde, dvs Vendelsjön och Vendelån med tillflöden.

Torsten Thorsell berättar om föreningens pågående och eventuellt kommande projekt.

Hjärtligt välkomna
 Styrelsen