Kallelse till årsmöte lördag 18:e mars 2023 kl. 15.00

Kallelse till årsmöte lördag 18:e mars 2023 kl. 15.00

Mötet hålls i församlingslokalen vid Vendels kyrka. Program.

1. Årsmötesförhandlingar.
Alla handlingar till mötet finns på plats.

2. Presentationer med fika

I samband med fikat berättar Ebba af Petersens om det underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vendelåns avrinningsområde som Uppsala och Tierps kommuner låtit ta fram. Rapporten ger förslag på vattenvårdsåtgärder som kan genomföras för att nå miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status i de sju vattenförekomsterna inom Vendelåns avrinningsområde, dvs Vendelsjön och Vendelån med tillflöden.

Torsten Thorsell berättar om föreningens pågående och eventuellt kommande projekt.

Hjärtligt välkomna
 Styrelsen