Möte med Fyrisåns vattenförbund

Den 22:a oktober var vi med på ett möte med Fyrisåns vattenförbund ( https://fyrisan.se ) för att följa  upp hur åtets vassröjning fungerat. Vår roll i detta är i första hand som observatörer även om vi givetvis berättar om arbetet i sjön och kan komma med synpunkter.

Entreprenören Sala Vassklippning ( https://salavassklippning.se ) sammanfattade året som att det övergripande fungerat bra både med projektstyrning, genomförande och kontakt med berörda intressenter.  Specifikt för Vendelån har det i år varit bra med vatten vilket underlättat klippningen.

För alla vattendrag gäller att träd och sly som hamnar i vattnet ger ett merarbete vid röjningen. Sedan finns en annan aspekt som är att döda träd i vattnet kan vara bra för den biologiska miljön. Det har genomförts en flyginventering för att märka ut hinder som borde åtgärdas.

Fyrisåns huvudfåra är helt rensad ner till Ulva. Det arbetet har utförts inom ramen för andra projekt.

Mer specifikt för det som närmast berör oss:

Man har inte tagit hänsyn till önskemål om tidigare klippning för att underlätta paddling. Det är snarare så att man vil klippa så sent som möjligt för att undvika återväxt under sommaren.

Sala Vassklippning ställer gärna upp med råd kring skötsel och reparation av Truxor båten.

Sammanfattningsvis så ger dessa möten en del information som vi kan ha nytta av och vi får en möjlighet att nå ut med att vi finns och vad vi gör. Vi bör vara med även kommande år.

Mötets ordförande Zahrah Lifvendahl och några mötesdeltagare