Utvärdering av vegetationsbeskärning

Den 30:e november var vi från föreningen med som observatörer på årets möte med Fyrisåns Vattenförbund – arbetsgruppen för vattendragsunderhåll för utvärdering av säsongens vegetationsbeskärning. Sammankallande och ordförande för mötet var VD för Fyrisåns Vattenförbund, Zahrah Lifvendahl

Det arbete föreningen utför i sjön utvärderas inte här men vi är med för att få del av andras erfarenheter, få en bild av hur läget är i övriga vattendrag och det är även ett tillfälle att ”synas” lite.

Beskärningen är uppdelad på 16 delsträckor dock klipps inte alla sträckor alla år:

 • Toboån
 • Tegelsmoraån
 • Vendelån: Skytanbron-Åbyggeby
 • Vendelån: Åbyggeby-Vansta
 • Vendelån: Vansta-Järsta
 • Vendelån: Järsta-Hånsta
 • Vendelån: Lena Kyrka-Vattholmaån
 • Vattholmaån (två delsträckor)
 • Fyrisåns huvudfåra (fyra delsträckor)
 • Funboån-Sävjaån
 • Falebro-Kuggebro
 • Lejastaån-Vistebyån

Sammanfattningsvis har beskärningen gått bra men det finns problem med att material inte samlas ihop och även att det på vissa delsträckor växer träd och sly i vattendraget som gör att man måste gå upp och runt med maskinerna vilket kostar tid (och därmed pengar…)

Av intresse för föreningen och våra projekt är att Tegelsmoraån är svårklippt på sträckan Örbyhus – Vendelsjön vilket givetvis påverkar tillgängligheten för den som vill paddla.