Sammanfattning av föreningens årsmöte 17 febr 2018.

Vi var 25 personer som deltog i mötet i församlingshemmet vid Vendels kyrka.
Ordf Gunnar Nilsson, Romstarbo valdes att leda mötet och till justeringsmän valdes Ove Wennman, Skarbo och Gabriella de Roquette-Buisson, Örbyhus slott.

I verksamhetsberättelsen redogjordes för ”Skötseln av sjön” där 12 kaptener har varit hjälpsamma med att köra föreningens 3 båtar och klippt näckrosor och vass i 254 timmar. Det är tur att föreningen har ett mekanikergäng som kan laga och fixa det mesta tex när Vendela 1 välter upp o ned i sjön. Ett stort tack till alla! Fler kaptener behövs, tag kontakt med styrelsen. Löpande information om föreningens arbete fanns under året på föreningens hemsida, www. vendelsjon.se, som tyvärr hackades men är nu igång igen. Vidare fanns information på Facebook, https://www.facebook.com/foreningenvendelsjon/och genom mailutskick.

Den ekonomiska redovisningen visade stabilitet och revisorerna fann inga anmärkningar och årsmötet kunde besluta att styrelsen lämnades ansvarsfrihet för 2017.

Val förrättades och Gunnar Nilsson omvaldes till ordförande 2018. Marguerite d`Otrante Örbyhus slott, Bertils Gustafsson Åhl, Ebba Lindqvist af Petersens Åhl och Viveka Lindén Uddnäs omvaldes till ledamöter på 2 år. Magnus Andersson Örbyhus Gods fyllnadsvaldes på 1 år (ersätter Anders Jacobsson). Ursula Bende Allerbacke och Lars Karlberg Väster Ekeby omvaldes till ordinarie revisorer och Martina Andersson Romstarbo valdes till revisorssuppleant, samtliga på 1 år. Lena Eckerström Stockholm (sammankallande), Anders Arnell Ängslyckan och Birgitta Rudström Åhl omvaldes till valberedningen.

Årsavgiften fastställdes oförändrad dvs 200:- / hushåll. Betala till pg 94 66 40 – 0 och skicka ett mail till gunnar.nilsson@vendelsjon.se med dina uppgifter.

Föreningens logotype. På årsmötet 2017 beslutades att förslag till ny logotype skulle tas fram. Ett förslag presenterades och vissa ändringar föreslogs och därefter kommer styrelsen att införa den nya logotypen succesivt under 2018.
Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar gällde bland annat minskning av antalet ledamöter i styrelsen till ordförande och 4-6 st ledamöter. Stadgeändringar måste godkännas av 2 ordinarie årsmöte. Förslaget godkändes och frågan kommer att tas upp igen vid årsmötet 2019.

Under inkomna frågor diskuterades:
* Projektet ”Vendelsjön läcker” , en uppdatering gjordes av ordförande. Förslag är att reglera vattennivån genom att slå ned plastspont i vallen och täcka med jord. Totalt behövs 275-300 m tätas till en kostnad av 450 000 – 500 000:- . Bidrag behövs till detta och ett antal myndigheter har nyligen fått en projektbeskrivning. Fortsatt arbete under 2018. Föreningen har haft ett gott samarbete med markägarna.

* Anders Arnell, Ängslyckan presenterade 3 st 20-års jubileer som sker under 2018.
1. Lörd 14 april firas fågeltornet i Varggropen och infoblad kommer. Ansvariga är Anders Arnell, Torsten och Bernt Thorsell och Ebba af Petersens.
2. Vendela 1 sjösattes i juni 1998. Ev firande planeras på Vendeldagen, 6 juni 2018.
3. Vendelbåten Ottars sjösattes vikinga-högtidligt hösten 1998 och finns nu i Vendels kyrka. Ev evenemang tillsammans med Hembygdsföreningen.

* Det framkom brist på information till medlemmarna under verksamhetsåret. Styrelsen beklagar detta och ska bättra sig. Medlemsinfo under året kommer att finnas på hemsidan, via Facebook och genom mailutskick. Medlemsinfoblad som tidigare trycktes och skickades med post 4 ggr/år har blivit dyrt och arbetskrävande och reducerats till 1 medlemsblad/år tillsammans med påminnelse om inbetalning av årsavgiften.

* Plogning snö på sjön som skett tidigare år efterlystes. Det är en mycket uppskattad aktivitet vintertid att kunna åka skridskor, spark och även skidor på sjön. Föreningen äger ett plogblad men vem plogar? Skidspår har tidigare gjorts i samarbete med IK Rex. Styrelsen ska undersöka önskemålet.
* Pär Söderblom, Skarbo informerade att Upplandsstiftelsen ska rensa i bäckmynningarna till Vendelsjön. Dessa är idag igenväxta och ska rensas som ett led i satsningen att förbättra Fyrisån för fisken.

Som avslutning serverade Lena Wennman, Skarbo som vanligt ett fantastiskt kaffebord och ordförande tackade Lena med blommor
Ordförande fortsatte med att avtacka föreningens kassör, sedan starten, Anders Jacobsson för ett utomordentligt gott samarbete och överlämnade blommor och flyttpresent. Anders blir hedersmedlem nr 4 i föreningen och ett vackert diplom överräcktes.

Vid pennan
Viveka Lindén