Styrelsen informerar

 

Styrelsemöte Maj 2018

7 styrelsemedlemmar närvarande.

Ny logotype.  Föreningens nya logotype ska nu börja användas. Den har skapats av Martin Holmer, medlem i föreningen, tillsammans med styrelsen och är nu klar för användning på hemsidan, Facebook, brevhuvud mm.

Vi tycker den blev riktigt bra. Tack Martin! Och så här ser den ut:

Projektet Vallen. Detta är ett viktigt och ständigt pågående projekt med många inblandade. Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet har varit och besökt Vallen och fått närmare information. Ordf Gunnar Nilsson och kassör Magnus Andersson skapar kontakter och bygger nätverk kring frågan.

 

Hemsidan 

Efter många och långvariga problem fortsätter arbetet med att bygga upp hemsidan på nytt…

Vendelabåtarna.

Nya kaptener kontaktar Torsten Thorsell för instruktioner. Vår intention är att lägga ut schemat för var båtarna ligger på Hemsidan.

 

20 årsjubileum VendelOttar.

Vikingabåten VendelOttar byggdes i Vendel  1998 och finns numera i Vendels kyrka. Gunnar Nilsson har kontaktat ordf Hans Ekelund i Hembygdsföreningen för ett eventuellt jubileumsarrangemang.

 

Ekonomisk rapport.

Lugnt, inga nyheter.

 

Medlemsstatistik.Drygt 100 betalande medlemmar dvs något sjunkande antal jfr förra året. Föreningen gör ett nytt utskick med inbetalningskort till de som förhoppningsvis glömt medlemsavgiften för 2018.

 

Tillgänglighet/ Synlighet Vendelsjön.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten/synligheten av Vendelsjön. Under sommaren/hösten kommer vi arbeta på olika platser. Är du intresserad att hjälpa till, kontakta oss i styrelsen berättar vi mera.

 

Nästa styrelsemöte.

söndag 5 augusti 2018

 

Vid pennan:     Viveka Lindén, sekr

 

 

 

Styrelsemöte Mars 2018

9 styrelsemedlemmar närvarade.

Vallen.

a.  Just nu avvaktas snösmältningen för att kunna inspektera vallen.

b.  Fyrisåns Vattenförbund planerar tillsammans med Uppsala Kommun göra hela Fyrisån mer fiskvänlig genom ”Livet i Fyrisån” och ansöka om statligt LONA-bidrag tillsammans med lokala aktörer. Informationsmöte 9 april i Uppsala. Ebba deltar.

Hemsidan och Facebook. Text kan nu läggas ut av Karolina på en fungerande men inte ännu så konstnärligt utformad hemsida. I framtiden bör en ny hemsida göras. Facebook kan användas mer.

Vendelbåtarna.

a.  För att underlätta för alla kommer under sommaren ”datoriserat planeringsschema” för klippning att testas för alla 3 båtarna. Man ska kunna boka klipptid och underlätta lokaliseringen av båtarna via internet och Google kalender. Närmare handhavande instruktioner kommer.

b.   Som tidigare år kommer en karta över områden i sjön som prioriteras vid klippning att ligga i båtarna. För att få största effekt av klippningen, både av vass och näckrosor, bör klippningen ske på de områden som tidigare klippts för att få en ”utmattning” av växtligheten. Torsten är ansvarig för planeringen.

För maximal effekt på vassen diskuterades om föreningen vintertid, när isen ligger, ska utlysa dagar för vinterklippning dvs att slå vassen på vissa områden. Det har visat sig ha god effekt vid Hovstugan, Hov och Skarbo.

Kommande aktiviteter. I år är det flera 20-års jubileum för föreningen Vendelsjön.

a.  Fågeltornet i södra änden av Vendelsjön, Varggropen invigdes 14 april 1998 med många besökare närvarande och detta uppmärksammas i år tillsammans med markägare, byggare, Upplandsstiftelsen, Örbyhus Biologiska Förening och Upplands Ornitologiska Förening den 14 april med olika aktiviteter. Annons i Norra Uppland.

b.   I år är det 20 år sedan vassbåten Vendela sjösattes och det finns en önskan att hon ska vara i sjön vid Skarbo till Vendeldagen, 6/6.

c.  Projekt fågelinventering Ornitologerna och byggande och sjösättning av vikingabåten VendelOttar – fortsatt diskussion nästa styrelsemöte.

Övriga frågor.

a. Logotype. Avvaktar det omarbetade förslaget från illustratören som bör komma snart. b.  Mer info till medlemmarna från styrelsen under året efterfrågades på årsmötet. Beslutades att lägga ut en sammanfattning av styrelseprotokollen på hemsidan med hänvisning på Facebook för att nå alla medlemmar.

Nästa möte.  

Onsd 30 maj 2018.

Vid pennan

Viveka Lindén, sekr.