Styrelsen informerar

Sammanfattning styrelsemöte tisdag 23 mars 2021  

 1. LOVA-projektet 
  • Förfrågan från gruppen som sköter Vendeldagen om vi vill lägga invigning av vall och dämme i samband med Vendeldags-firandet 6 juni. Beslut: Styrelsen tackar nej till detta och planerar invigning vid ett annat tillfälle. 
  • Byggnation av bänk samt stätta/stättor. Torsten har kontaktat Bernt Thorsell om detta. Det blir några enkla bänkar samt en självstängande grind. 
  • Inget svar har kommit från länsstyrelsen ännu.
  • Invigning. Prel datum och tid 3 juli kl 11. 
 1. Årsmötet 
  • Årsmötet är planerat till den 29 maj.
  • Utskick med årsmöteshandlingar till medlemmarna görs under mars. 
 1. Medlemsblad

Medlemsblad planeras att skickas ut i slutet på april. 

 1. Övriga frågor
  • Infomöte Leader. Jan Karlsson deltog i en digital workshop 16 mars inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven. Projekt som beviljas stöd i den pågående Leaderperioden är kanotleder, turistsatsningar mm. Styrelsen ser två möjliga framtida projekt som kanske skulle kunna kvala in: Projekt hela sjön, samt ny vassbåt.
  • Vendela I. Pontonerna kommer att fyllas med frigolit till säsongen. Svårt att få tag i begagnad motor. 
  • Föreningen som sköter Vansjön – de har en modifierad version av våra näckrosklippningsbåtar. 
 1. Nästa möte är ett kortare extramöte, som hålls måndagen den 19 april. På agendan: Årsmötet, invigningen, medlemsbladet. 

 

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 24 februari 2021 

 1. LOVA-projektet 
  • Ny stängning för betesdjuren måste göras vid dämmet. Det ska inte vara drickplats precis vid nya dämmet.  
  • Styrelsen beslutade att bygga några enkla bänkar och stättor över stängslen.  
  • Slutrapport skickades in den 24 januari 2021. Inget svar har kommit från länsstyrelsen än.
 1. Årsmötet 
  • Preliminärt datum för fysiskt årsmöte är lördagen den 29 maj och kaptensmiddag samma kväll i Orangeriet. Vid behov och väder kan vi sitta utomhus i slottsparken.
  • Utskick med årsmöteshandlingar kommer att göras under mars.

 

 1. Medlemsblad

Medlemsblad med inbetalningskort skickas i slutet på april.   

 1. Övriga frågor
  • Föreningen för Vansjön har en fin båt, som vi skulle kunna åka och titta på. 
  • Vendela I. Frågan om ev ny motor diskuteras vidare. 
  • Vindskydd på Gålön. Vi har för flera år sedan, tillsammans med Friluftsfrämjandet Örbyhus, blivit beviljade medel för uppföra ett enklare vindskydd på Gålön. Styrelsen undersöker hur det skulle göras.
  • Swish – styrelsen undersöker om detta kan vara något för föreningen att ha för att lättare samla in spontanmedlemsskap mm.
  • ÖTV – föreningsportal. Styrelsen har försökt få kontakt, men aktiviteten verkar låg där. 
 1. Nästa möte hålls onsdagen den 24 mars.   

                                     

Sammanfattning av styrelsemöte måndag 18 januari 2021  

 1. Digitala frågor. Det finns möjlighet att ansluta till föreningsportalen Örbyhus Tobo Vendel. Vi beslutade att lägga in Föreningen Vendelsjön i http://www.otvforeningsportal.se/.  
 1. Slutrapport för Lova-projektet. Arbete pågår med detta, slutrapporten ska vara inskickad senast 31 januari. 
 1. Förbättrade besöksanordningar vid dämmet. Styrelsen diskuterade om att göra iordning vid dämmet för besökare, exempelvis bänkar, stättor, infoskyltar. Frågan diskuteras vidare. 
 1. Planering inför årsmötet. Årsmötet planeras till juni. Årsmöteshandlingar skickas ut som vanligt i mars via mejl. 
 1. Medlemsbrev. Skickas ut i april tillsammans med inbetalningskort för årsavgift. 
 1. Vendela ny motor, ny båt? Det är svårt och dyrt att få tag i en ny motor. Frågan diskuteras vidare. 
 1. Nästa möte hålls onsdagen den 24 februari.

 

Sammanfattning av styrelsemöte måndag 14 december 2020 

 1. Styrelsen har gjort efterforskningar kring det fiskevårdsområde som finns för Vendelsjön. Beslutades att lägga ut en sammanfattning på hemsidan om vad som kommit fram och därefter avsluta denna punkt. Sammanfattningen hittar du här.
 1. Medlemsrapport samt ekonomisk rapport.

Det finns idag 131 betalande medlemmar. Kassan är god trots stora fakturor kopplade till vallprojektet. 

 1. Projekt Vendelsjön vall och dämme. 
  • Arbetet är avslutat för i år. Väl utfört arbete och återställning av Tobbe Gunnarsson.
  • Till sommaren ska säckar köras ner samt justeringar göras efter vårfloden.
  • Medel har kommit Fyrisåns vattenförbund för att täcka ett visst överskridande av projektbudgeten.
  • Slutrapporten för LOVA-projektet ska skickas in senast sista januari.  
 1. Årsmötet. 

Förslag att köra årsmötet i juni då det förhoppningsvis går att genomföra inomhus, annars utomhus. Beslut: årsmötet skjuts till juni, men handlingar skickas ut i vanlig tid i mitten på februari.

Vårbrevet per post diskuteras på nästa möte. 

 1. Medlemsbrev . Ett medlemsbrev skickas ut per mejl till jul med info om höstens arbete samt en uppgift om att årsmötet inte blir som vanligt.
 1. Båtläget.

Vendela 1, ny motor? Ny båt? Båda alternativen är kostsamma. Finansiering måste lösas. Frågan diskuteras vidare. 

 1. Övriga frågor

Artikel om fiskvandringen, dämmet och vallen finns med i senaste numret av Hembygdsföreningens årsskrift Vendelkråkan.

 1. Nästa möte hålls måndagen den 18 januari kl 18.30. 

 

Sammanfattning av styrelsemöte fredag 13 november 2020 

 1. Fiskevårdsområde. På årsmötet 200208 framkom att ska finnas ett fiskevårdsområde i sjön sedan 1989, som sträcker sig från Tegelsmorasjön. Styrelsen kollar upp detta framöver. 201113: Styrelsen har haft kontakt med länsfiskekonsulenten. Det finns en fiskevårdsförening registrerad hos Länsstyrelsen med godkända stadgar, troligen från 1989. Föreningen inaktiv sedan ett antal år tillbaka. Vendelsjön är enskilt vatten och rätten att fiska i sjön styrs av respektive fiskerättsinnehavare. (Ett syfte med föreningen var att sälja fiskekort men något sådant finns vad vi vet inte). Det finns ett antal fördelar med att det finns en fiskevårdsförening t. ex är man prioriterad om man vill söka medel för fiskevård mm. 
 1. Projekt Vendelsjön vall och dämme. 
  1. Spontningen är nu avslutad för säsongen – efter planerade 300 m fanns mer spont kvar, 25 m till sattes ned. Ytterligare några meter spont finns kvar, men sparas till vårens förbättringsarbete efter vårfloden. Arbete pågår med träöverbyggnaden, och det beräknas att vara klart innan vintern. 
  2. Slutrapporten ska skickas in till Länsstyrelsen senast 210131.  
  3. Diskussion om invigning. Görs efter vårens reparation och beror förstås på Coronaläget. 
 1. Årsmötet. 
  1. Enligt stadgarna ska årsmötet ske under första kvartalet. Bestämdes att vi skjuter på mötet från februari som vi brukar ha, till slutet på mars och hoppas på att det är möjligt att ha ett fysiskt möte då. Kaptensmiddagen utgår. Vi förbereder även digitalt årsmöte.
  2. Valberedningen var med på mötet för att höra om de ledamöter vars mandatperiod löper ut, kan tänka sig att ställa upp för omval. Eventuella avhopp meddelas valberedningen i god tid. 
 1. Övriga frågor.  
  1. Fyrisåns vattenförbund hade 6 oktober ett möte om årets röjningsinsatser i Vendelån mm, i Vendels Bygdegård. Bra för föreningen att vara med och lyssna, står nu med på inbjudningslistan till nästa års möte. Bl a diskuterades tidpunkt för röjning. Föreningen Vendelsjöns önskemål är tidig klippning på säsongen för att möjliggöra paddling under sommaren. 
 1. Nästa möte hålls måndagen den 14 december.

 

Sammanfattning styrelsemöte onsdag 23 september 2020 

 1. Klippsäsongen. Säsongen är nu avslutad, det blev ca 150-200 körtimmar i år. Vi har haft 10-11 kaptener, och den mesta körningen är med småbåtarna. Stora båten behöver ny motor. Vi behöver värva fler kaptener. 
 1. Medlemsgenomgång. Vi har nu 131 betalande medlemmar. 
 1. Projektläget. En övergång över ett dike är gjord för att kunna köra ner maskiner och material till dämmet och fiskvandringen. Natursten levererades idag. På måndag kommer en grävmaskin från Torsåker, Sandviken, och på onsdag levereras sponten. 
 1. Övriga frågor 
  1. Fyrisåns vattenförbund har bjudit in till en utvärdering av årets röjningsinsatser i Vendelån.  
  2. Det gjorts en ny beteshage på strandängarna vid Blåsut som kommer att betas av kor med kalvar. Området har inte betats på många år och är igenslyat.  
 1. Nästa möte hålls fredagen den 6 nov. 

Sammanfattning styrelsemöte 17 augusti 2020 

 1. Medlemmar och ekonomi. Läget är under kontroll. Vi har nu 127 betalande medlemmar vilket är rekord! Styrelsen jobbar med att uppdatera medlemsregistret inför nästa utskick. 
 1. Rapport från båtfronten. Nya motorn till en av de mindre båtarna har strulat, partiklar i bensinen. Det är färre kaptener som kör i år. Stora båten har haft problem med pontonpumpen. Den kommer därför inte gå upp till norra delen av sjön i år, utan den håller sig kvar kring Romstarbo för att senare kunna bistå oss vid vall- och dämmesarbetena.  
 1. Vallen i södra änden av Vendelsjön – LOVA-projekt. Vallprojektet fortgår, nu planeras för den del som består bygge av nytt dämme och fiskvandring. Kross ska beställas, lera behövs också, kanske kan tas från dikesrensning vid Kättlinge.
  Virke till överbyggnaden på sponten i vallen ska beställas hem.
  Invigning av vallen och fiskvandring planeras till våren. 
 2. Hemsidan och sociala medier. Alla personliga e-postadresser avslutas 1 sep, vi behåller bara styrelsen@vendelsjon.se och kontakt@vendelsjon.se. Vi försöker vara aktiva på FB/hemsida/Instagram.
 3. Nästa möte hålls den 23 september.

Sammanfattning av styrelsemötet i föreningen Vendelsjön 28 augusti 2019.

Föreningens ekonomi är stabil. Vi har haft större utgifter än vanligt pga haveri med Vendela
förra sommaren och efterföljande reparationer. Dessutom inköptes en ny båtmotor till en
av näckrosbåtarna. Vi har dock fordringar ute och ett välkommet bidrag har inkommit från Romstarbos sommarstugeförening.
Antalet medlemmar 190828 är 104 st. Vi saknar ca 30 st och kommer att skicka påminnelse
om årsavgiften och den stora betydelse medlemskap i föreningen har för Vendelsjön.
Projektbeskrivningen för ”Projektet Vendelsjön läcker” ska vara klart att lämnas 190915 till
Länsstyrelsen i Uppsala med förhoppning om ekonomiskt bidrag från Landsbyggdsprogrammet,. Eventet VendelOttar kommer som planenligt äga rum sönd 8 september 2019 i Vendels församlingslokal. All planering är nu klar med musik, utställare, talare mm. Broschyr är utdelad till boende runt sjön och annons kommer i Norra Uppland 4 september. Medlemmar i Hembygdsföreningen och Föreningen Vendelsjön kommer även att få information via mail. Vendelbåtarnas utnyttjande och framtid upptog en del av mötet. Diskussion om båtarna och ekonomin runt dem behövs mer regelbundet då vi inom en snar framtid troligen kommer att stå inför stora investeringar. Vi behöver fortfarande fler kaptener till näckrosbåtarna. Hur ska föreningen hantera dessa frågor?
Nästa styrelsemöte äger rum torsd 5 december 2019.
Väl mött den 8 september, dagen för VendelOttar!
 

Sammanfattning av årsmötet i Föreningen Vendelsjön 9 febr 2019

Årsmötet hölls som sedvanligt i Församlingshemmet, Vendels kyrka. 27 av 122 medlemmar
närvarade på mötet, drygt 30%.
I verksamhetsberättelsen stod att läsa om vassklippningsbåten Vendela som råkade ut för
haveri på sommaren och ska nu genomgå en större reparation för att förhindra liknande
incidenter. Detta medförde att klipptiden i sjön minskade tillfälligtvis. Ett stort tack till alla
frivilliga som hjälpt till. Totalt har 15 kaptener hjälpt till men det behövs flera. Kontakta
Torsten Thorsell.
I april 2018 firades Varggropens fågeltorn 20-års jubileum i samarbete med lokala
naturföreningar och det blev till allas glädje ett välbesökt evenemang.
Föreningens nya logotype har introducerats under året.
Projektet ”Vendelsjön läcker” som innebär en förstärkning av vallen i södra delen av
Vendelsjön för att förhindra att vårfloden svämmar över åkrar och betesmarker. 2019
planeras ansökningar om finansiering av ett plasthinder som slås ner i marken och förhindrar
läckage av vatten.
Under året har en ny hemsida skapats där information från styrelsemöten och löpande
aktiviteter lagts ut, även på Facebook. Föreningen försöker använda mer klimatsmarta och
snabba distributionsvägar samt minska kostnaderna för brevutskick och påminner därför alla
medlemmar att lämna sin e-mailadress till styrelsen.
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, revisorerna förordade styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
Till styrelseledamöter omvaldes Gunnar Nilsson, ordförande, Magnus Andersson, kassör och
Torsten Thorsell. Ledamöterna Marguerite d´Otrante, Bertil Gustafsson, Viveka Lindén och
Ebba Lindqvist af Petersens har tidigare valts och har 1 år kvar.
På årsmötet 2018 godkändes förslag på stadgeändringar med bl a minskning av antalet
ledamöter från 10 till 4-6 i styrelsen och revisorer från 3 till 2. Dessa förslag fastställdes på
mötet.
Aktuell årsavgift är ”lägst” 200:- per familj.
Kommande aktiviteter under 2019 är Vendel-Ottars 20-års jubileum som planeras att
uppmärksammas den 8 september 2019 vid Vendels kyrka till minne av Vendelsjöns
betydelse för de fornnordiska handelsvägarna. Mer information kommer.
Efter årsmötet hade Lena Wennman dukat ett stort och välsmakande kaffebord.
När detta inmundigats höll Zahrah Lifvendal från Fyrisåns Vattenförbund ett mycket bra och
informativt föredrag om vad som planeras för djur och natur i Fyrisån och dess omgivningar,
tillflöden och anslutningsvägar.  Vi siktar på att  komma ut med ett medlemsblad i april, där kan du läsa mer om
föredraget.

Styrelsemöte Feb 2019

Tidigare styrelseprotokoll godkänndes och lades till handlingarna. Ordföranden informerade gällande projekt Vendelsjön läcker. De 39 berörda markägare från nedströms dämmet till Burunge har fått information via föreningen. Föreningen ser ett trestegs förfarande som optimalt för projektet vilket innebär reparation av vallen och förhoppningsvis även bygge av fisktrappa. Ansökan om ekonomiskt bidrag ska sökas vilket är en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras.

                       Sammanfattning av konstituerande möte

Styrelsens sammansättning, Ordf Gunnar Nilsson Kassör Magnus Andersson övriga ledamöter Ebba Lindqvist af Petersens, Bertil Gustavsson, Marguerite d Otrante, Torsten Thorsell och Vivika Linden.

Avågende ledamöter Jan-Erik Ågren, Karoline Törneke och Peter Arvidsson avtackades vid årsmötet.

 

Styrelsemöte April 2019

Ekonomin är stabil o god enl kassören. Hittills har 40 medlemmar betalat årsavgiften 200:-.
Ett medlemsblad har skickats ut per post till alla tidigare medlemmar tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften 2019. Tyvärr blev föreningens pg-nummer felaktigt. Det upptäcktes snabbt och information gick ut som förhoppningsvis nådde alla medlemmar. Det felaktiga pg numret hade som tur var ingen ägare så inga avgifter har försvunnit. Föreningen Vendelsjöns pg nummer är fortfarande 946640-0.
Projektet ”Vendelsjön läcker” fortsätter och ett möte med alla inblandade ägde rum i mitten av april och huvudfrågan var finansiering.
Jubiléet Vendel Ottar 20 år som ska firas till minne av båten Ottars och betydelsen av Vendelsjön för vendeltidens sjöfartsvägar äger rum sönd 8 september 2019 på kyrkbacken vid Vendels kyrka. Ett antal aktiviteter planeras tillsammans med Vendels Hembygdsförening. Mer information kommer.
Klippsäsongen av vass och näckrosor i Vendelsjön ska fortgå som vanligt i sommar. Föreningen hoppas dock att vassklippbåten Vendela och de 2 småbåtarna för näckrosklippning ska vara i sjön redan till midsommar och klippningen börjar efter
midsommar. Efter ett större haveri med Vendela sommaren 2018 ska alla kaptener deltaga i en säkerhetsgenomgång innan säsongen startar. Torsten Thorsell är ansvarig och datum kommer. Nya kaptener är som alltid välkomna!
Nästa styrelsemöte är 28 aug.

Vid pennan Viveka Lindén, sekr

 

Styrelsemöte December 2018

De 2 stora punkterna var 20-års jubileum av VendelOttar 8 september 2019 och planeringen inför årsmötet i föreningen 9 februari 2019.

Den 10 oktober 1998 sjösattes Vendelbåten Ottar under högtidliga former i Vendelsjön. Båten hade tillverkats av båtbyggare Åsa Egerquist. Den fyra meter långa båten är en kopia av de båtar som har funnits i de berömda båtgravarna vid Vendel kyrka. Förlaga var den så kallade Årbybåten som finns på Statens historiska museum. Initiativet kom från Föreningen Vendelsjön som i samarbete med Vendelshembygdsförening ville påminna om att Vendelsjön är värd att bevara och hållas öppen. Sjön var en viktig del av de fornnordiska handelsvägarna som möjliggjorde långväga resor till kontinentens länder. Vendelsjön är därför en del av Vendelbygdens historiska arv. Föreningen är nu formellt ägare av båten som är uppställd i Vendels kyrka till allmän beskådan sedan 20 år tillbaka.

Föreningen Vendelsjön vill nu tillsammans med VendelsHembygdsförening uppmärksamma båten VendelOttars 20 års jubileum den 8 september 2019. Firandet kommer att äga rum utanför Vendels kyrka i tidstypisk anda och vi hoppas på många besökare. Mer information kommer.

Föreningens årsmöte äger rum lörd 9 februari 2019 kl 15 i Vendel-Tegelsmora församlingshem. Kallelse kommer att skickas ut. Kaffe med tillbehör kommer att finnas. Vi hoppas på stor uppslutning.

 

Styrelsemöte Oktober 2018

Föreningen var representerad på SuperSöndagen 14/10 i Örbyhus.

Upplandsstiftelsen kallade till möte 180919 där Gunnar Nilsson och Magnus Andersson deltog från föreningen. Man undersöker nu en paketlösning där läckaget i vallen i södra ändan av Vendelsjön, utloppet från sjön och passage för fisk kan samordnas.

Slyröjning vid Skorpstugan, östra sidan av sjön mittemot Örbyhus Slott, genomfördes vid 2 tillfällen i oktober med god effekt på utsikten trots en mager uppslutning av medlemmar. Förslag om vassröjning framför slottet i vinter när isen bär.

Diskussion om och när ev större åtgärd i sjön, typ fräsning, kan bli aktuellt. Detta gjordes för 11 år sedan till en kostnad av ca 500 000:- med många frivilliga involverade.  Inget beslut.

Vendela 1 för vassklippning, är nu transporterad för egen maskin till Håkan Rudström för översyn och lagning inför sjösättningen vår-försommaren 2019. Det kommer att bli större reparationer som kan medföra en del kostnader men är en nödvändighet för föreningen.

Arbetet med 20-årsjubileum VendelOttar i samarbete med Hembygdsföreningen fortskrider med målsättningen att bjuda in till ett program på sensommaren 2019. En arbetsgrupp med representanter från våra båda föreningar arbetar vidare med planeringen.

Båten Vendel Ottar som är placerad i Vendels kyrka har inte haft en formell ägare tidigare. Ett avtal är nu upprättat där Föreningen Vendelsjön åtar sig att förvalta båten med fortsatt placering i Vendelkyrkan.

Årsmöte sker lörd 9/2 2019  kl 14 i Vendel-Tegelsmoras församlings lokal. Zahrah Lifvendahl från Uppsala kommun är inbjuden att berätta om planerna för Fyrisån.

 

Styrelsemöte Augusti 2018

Den nya logotypen med text kommer att under hösten anpassas till olika format som förekommer på hemsidan, Facebook och till mobilskärm. Den gamla hemsidans bilder från sjön ska överföras till ett nytt bildarkiv och bli tillgängliga igen samt uppdateras med tiden. Vi efterlyser bilder från 20-års jubileet på Örbyhus Slott förra året.

Vendela 1, vassklippningsbåten, kapsejsade 31 juli och slog runt helt och sjönk ca 125 m ut från stranden, bara delar av pontonerna syntes ovan vattenytan. Som tur var kunde föraren själv ta sig ut från hytten, simma upp till ytan och var helt oskadd. Frans Lundqvist var snabbt ute med sin roddbåt och föraren kunde räddas ståendes på ena pontonen. Dagen efter kunde Vendela 1 bärgas med hjälp Hans Herlovsson i Upplanda och hans skogsmaskin. Det var full sol och varmt i vattnet, tur för bärgarna Torsten Thorsell, Gunnar Nilsson, Håkan Rudström och Roger Hanell. Vendela drogs långsamt in mot land, vändes på rätt köl med assistans från en roddbåt. Hon drogs in till stranden, kom upp helt täckt av lera. Trots den hårda hanteringen vid kapsejsningen och bärgningen var hon i förhållandevis gott skick. Efter lite pyssel av Håkan och Roger startade motorn och avgasröret sprutade ut kvarvarande lera. Vendela ska nu ses över och renoveras i väntan på nästa sommar.

Föreningen riktar ett stort tack till Hans Herlovsson och hans ovärderliga insats.

Vassklippning kommer inte att kunna genomföras mer i år men Vendela 2 och 3 kan klippa desto mer näckrosor. Vill du hjälpa till att köra båt och klippa – kontakta Torsten Thorsell.

Det finns planer på att fira Vikingabåten VendelOttars 20-års jubileum nästa år tillsammans med Vendels Hembygdsförening. Båten finns idag i Vendels kyrka.

Ekonomin ser god ut och föreningen har nu 116 medlemmar och har plats för många fler!

Nästa styrelsemöte är 16 oktober 2018.

Vid pennan

Viveka Lindén, sekr

Styrelsemöte Maj 2018

7 styrelsemedlemmar närvarande.

Ny logotype.  Föreningens nya logotype ska nu börja användas. Den har skapats av Martin Holmer, medlem i föreningen, tillsammans med styrelsen och är nu klar för användning på hemsidan, Facebook, brevhuvud mm.

Vi tycker den blev riktigt bra. Tack Martin! Och så här ser den ut:

Projektet Vallen. Detta är ett viktigt och ständigt pågående projekt med många inblandade. Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet har varit och besökt Vallen och fått närmare information. Ordf Gunnar Nilsson och kassör Magnus Andersson skapar kontakter och bygger nätverk kring frågan.

Hemsidan 

Efter många och långvariga problem fortsätter arbetet med att bygga upp hemsidan på nytt…

Vendelabåtarna.

Nya kaptener kontaktar Torsten Thorsell för instruktioner. Vår intention är att lägga ut schemat för var båtarna ligger på Hemsidan.

20 årsjubileum VendelOttar.

Vikingabåten VendelOttar byggdes i Vendel  1998 och finns numera i Vendels kyrka. Gunnar Nilsson har kontaktat ordf Hans Ekelund i Hembygdsföreningen för ett eventuellt jubileumsarrangemang.

Ekonomisk rapport.

Lugnt, inga nyheter.

Medlemsstatistik.Drygt 100 betalande medlemmar dvs något sjunkande antal jfr förra året. Föreningen gör ett nytt utskick med inbetalningskort till de som förhoppningsvis glömt medlemsavgiften för 2018.

Tillgänglighet/ Synlighet Vendelsjön.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten/synligheten av Vendelsjön. Under sommaren/hösten kommer vi arbeta på olika platser. Är du intresserad att hjälpa till, kontakta oss i styrelsen berättar vi mera.

Nästa styrelsemöte.

söndag 5 augusti 2018

Vid pennan:     Viveka Lindén, sekr

Styrelsemöte Mars 2018

9 styrelsemedlemmar närvarade.

Vallen.

a.  Just nu avvaktas snösmältningen för att kunna inspektera vallen.

b.  Fyrisåns Vattenförbund planerar tillsammans med Uppsala Kommun göra hela Fyrisån mer fiskvänlig genom ”Livet i Fyrisån” och ansöka om statligt LONA-bidrag tillsammans med lokala aktörer. Informationsmöte 9 april i Uppsala. Ebba deltar.

Hemsidan och Facebook. Text kan nu läggas ut av Karolina på en fungerande men inte ännu så konstnärligt utformad hemsida. I framtiden bör en ny hemsida göras. Facebook kan användas mer.

Vendelbåtarna.

a.  För att underlätta för alla kommer under sommaren ”datoriserat planeringsschema” för klippning att testas för alla 3 båtarna. Man ska kunna boka klipptid och underlätta lokaliseringen av båtarna via internet och Google kalender. Närmare handhavande instruktioner kommer.

b.   Som tidigare år kommer en karta över områden i sjön som prioriteras vid klippning att ligga i båtarna. För att få största effekt av klippningen, både av vass och näckrosor, bör klippningen ske på de områden som tidigare klippts för att få en ”utmattning” av växtligheten. Torsten är ansvarig för planeringen.

För maximal effekt på vassen diskuterades om föreningen vintertid, när isen ligger, ska utlysa dagar för vinterklippning dvs att slå vassen på vissa områden. Det har visat sig ha god effekt vid Hovstugan, Hov och Skarbo.

Kommande aktiviteter. I år är det flera 20-års jubileum för föreningen Vendelsjön.

a.  Fågeltornet i södra änden av Vendelsjön, Varggropen invigdes 14 april 1998 med många besökare närvarande och detta uppmärksammas i år tillsammans med markägare, byggare, Upplandsstiftelsen, Örbyhus Biologiska Förening och Upplands Ornitologiska Förening den 14 april med olika aktiviteter. Annons i Norra Uppland.

b.   I år är det 20 år sedan vassbåten Vendela sjösattes och det finns en önskan att hon ska vara i sjön vid Skarbo till Vendeldagen, 6/6.

c.  Projekt fågelinventering Ornitologerna och byggande och sjösättning av vikingabåten VendelOttar – fortsatt diskussion nästa styrelsemöte.

Övriga frågor.

a. Logotype. Avvaktar det omarbetade förslaget från illustratören som bör komma snart. b.  Mer info till medlemmarna från styrelsen under året efterfrågades på årsmötet. Beslutades att lägga ut en sammanfattning av styrelseprotokollen på hemsidan med hänvisning på Facebook för att nå alla medlemmar.

Nästa möte.  

Onsd 30 maj 2018.

Vid pennan

Viveka Lindén, sekr.