Alla inlägg av Jan Karlsson

Julinformation 2020 från Föreningen Vendelsjön 

 

 

                                            Årsmötet 

På grund av det rådande pandemiläget som för närvarande sätter stopp för större samlingar så tänkte styrelsen att 2021 års årsmöte kommer att delas upp så att vi under Februari månad delger medlemmarna all information rörande mötet dvs verksamhetsberättelse, kassarapport, revisorernas utsaga, samt valberedningens förslag på styrelse samt övriga poster. Det beslutande årsmötet och kaptensmiddagen skjuts då fram till andra veckan i juni när vi  har möjlighet att vara utomhus samt att pandemin förhoppningsvis klingat av lite. Givetvis styrs detta i sista hand av de rekommendationer som gäller med anledning av pandemin. 

                                           Vallprojektet 

Som de flesta säkert redan har sett och även hört så har föreningen under hösten slutfört sitt projekt Vendelsjön läcker. Det hela tog sin början i slutet av september med anläggandet av fiskvandringen samt utbyte av befintlig dammkonstruktion. Resultatet blev att för första gången på över 60 år kan nu fisk röra sig mellan sjön och ån samt att vi har fått en ny dammkonstruktion som kommer att hålla för en lång tid framöver. 

 

Därefter vidtog arbetet med att förstärka vallen med hjälp av plast-spont som trycktes ned på en sträcka av 300 m samt kröntes med en träinklädnad. Detta utfördes för att förhindra att sjön dräneras i förtid under vårflödet som har varit fallet under dom senaste åren. Nu kommer allt vatten att styras ner till det rätta utloppet och nivåerna i sjön följa vattendomen på ett riktigare sätt. Allt detta har blivit utfört tack vare en stark arbetsinsats från medlemmarnas sida och vi vill rikta ett stort tack till alla er som har varit med och bidragit till att detta gick att genomföra. 

Rederirapport 
 

Vi har under året fortsatt med våra klippningar i sjön och har trots problem med Vendela 1 ändock klarat av att klippa dom ytor som vi har jobbat med under 20 års tid. Det tråkiga är att våran kaptensmiddag nu skjuts på framtiden men vi hoppas att samtliga kaptener ändå känner av våran tacksamhet för det jobb som görs.  

 

Adressuppgifter 

Vi går igenom och uppdaterar våra register för att säkerställa att vi kan nå alla medlemmar.  

Ni som inte är absolut säkra på att ni lämnat aktuell mail- och postadress kan väl skicka era kontaktuppgifter till: medlem2020@vendelsjon.se 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ! 

 

 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 17 augusti 2020 

Sammanfattning styrelsemöte måndag 17 augusti 2020 

  1. Medlemmar och ekonomi. Läget är under kontroll. Vi har nu 127 betalande medlemmar vilket är rekord! Styrelsen jobbar med att uppdatera medlemsregistret inför nästa utskick. 
  1. Rapport från båtfronten. Nya motorn till en av de mindre båtarna har strulat, partiklar i bensinen. Det är färre kaptener som kör i år. Stora båten har haft problem med pontonpumpen. Den kommer därför inte gå upp till norra delen av sjön i år, utan den håller sig kvar kring Romstarbo för att senare kunna bistå oss vid vall- och dämmesarbetena.  
  1. Vallen i södra änden av Vendelsjön – LOVA-projekt. Vallprojektet fortgår, nu planeras för den del som består bygge av nytt dämme och fiskvandring. Kross ska beställas, lera behövs också, kanske kan tas från dikesrensning vid Kättlinge.
    Virke till överbyggnaden på sponten i vallen ska beställas hem.
    Invigning av vallen och fiskvandring planeras till våren. 
  2. Hemsidan och sociala medier. Alla personliga e-postadresser avslutas 1 sep, vi behåller bara styrelsen@vendelsjon.se och kontakt@vendelsjon.se. Vi försöker vara aktiva på FB/hemsida/Instagram.
  1. Nästa möte hålls den 23 september.

UNT 22 Oktober 1993

Hösten 1993 hade UNT artikeln nedan om situationen för Vendelsjön och vilka åtgärder som borde vidtas för att rädda sjön.
 
E4 på en bro över sjön blev ju tack och lov aldrig verklighet. När det gäller sådant som man anser borde göras i form av bekämpning av vattenvegetation kan vi glädjande nog konstatera att dessa åtgärder tack vare föreningens arbete utförs varje år.
 

Styrelseprotokoll 11 maj 2020

 Föreningen Vendelsjön 

Styrelsemöte måndag 11 maj 2020, Hovstugan 

Närvarande: Torsten Thorsell, Bertil Gustafsson, Magnus Rinaldo, Jan Karlsson, Marguerite d´Otrante, Erland Söderström och Ebba af Petersens. 

1. Mötets öppnande. 

2. Föregående protokoll, från mötet 26 februari 2020, genomgicks och lades till handlingarna. 

3. Utestående punkter. 200208: På årsmötet framkom att ska finnas ett fiskevårdsområde i sjön sedan 1989, som sträcker sig från Tegelsmorasjön. Styrelsen kollar upp detta vid tillfälle. 

4. Medlemsbrevet – hur gick det? Medlemsbreven är utdelade, många via bil/cykel och några via post. Ebba skriver ut extra ex som vi kan dela ut till potentiella blivande medlemmar. Medlemsregistret behöver uppdateras, Torsten och Bertil ansvarar. 

5. Vallprojektet. a. Ekonomi – vi har fått beviljat ytterligare medel från Länsstyrelsen för att täcka momspengarna! Upplandsstiftelsen kommer också att ställa upp som bank och låna ut pengar tills vi får sista utbetalningen av LOVA-bidraget efter rapportering. 

b. Spontbeställning. Beslut: Vi accepterar offerten på spont från PRL till en summa av 282 624 kr. Vi har också begärt in offerter på virket från bl a Gimo Bygg. 

c. Eget arbete: Det blir en medlemsaktivitet med att fylla sandsäckar på fågeltornsparkeringen i juli. Torsten organiserar, Tobbe Gunnarsson bistår med säckar. 

6. Båtläget. Bra, inga större reparationer är planerade – endast småmek till en kostnad av ca 2-3000 kr. 10-11 kaptener finns. 

7. Hemsidan och Instagram. Janne har undersökt hemsidan, och domänen belastar ett okänt kreditkort. Beslut: Vi försöker byta till faktura istället för detta kreditkort. Det finns också en nyhetsbrevstjänst som vi inte använder, avslutar den. Vi startar ett Instagramkonto med Janne och Bertil som administratörer. Janne ansvarar för ovanstående. 

8. Hedersmedlemmar. Det finns några hedersmedlemmar sen tidigare. Beslut: inga nya hedersmedlemmar i år. För att kunna utse hedersmedlemmar måste kriterier tas fram. 

9. Övriga frågor. a. Drivmedelskort till Vendela – vilka ska ha? Till QStar har Torsten och Håkan och till Örbyhusmacken har Gunnar och Torsten. Torsten undersöker vilka som behöver. 

b. Zahrah Lifvendahl har berättat att det finns ytterligare medel att söka från LSt. Ebba meddelar Zahrah att vi kan hänga på om de söker, annars hoppar vi över. 

10. Nästa möte hålls den 15 juni kl 18 på Golfrestaurangen. 

Torsten Thorsell, ordf Ebba af Petersens, sekr 

Sammanfattning av årsmötesprotokollet 2020

 

”Rapport från årsmötet 2020 Årsmötet hölls som vanligt i församlingshemmet vid Vendels kyrka, i år med 36 närvarande medlemmar. Årets verksamhetsberättelse föredrogs. Förra årets stora händelse, 20-årsfirandet av Vendelbåten Ottar tillsammans med Hembygdsföreningen, blev lyckad och lockade ett hundratal deltagare. Båten ligger i vapenhuset i kyrkan, och på plats fanns Åsa Egerqvist som tillsammans med sin pappa byggde den. I övrigt medverkade spelmän, vikingar och utställare.

Vår vassbåt Vendela 1 genomgick en total översyn i början av sommaren 2019 efter förrförra årets haveri, men klippte ändå 90 timmar under sommaren. De mindre båtarna, som främst används till att klippa näckrosor, har varit ute totalt 119 timmar under 2019. Stort tack till de 11 kaptener hjälpt till att köra båtarna!

Ekonomisk redovisning föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valberedningen presenterade sina förslag till delvis ny styrelse, som valdes av årsmötet. Slutligen avtackades avgående ordförande Gunnar Nilsson och avgående sekreterare Viveka Lindén med fina buketter från Örbyhus Slottsträdgård. Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe med gott fikabröd som Lena Wennman, Skarbo, hade bakat. Och medan deltagarna mumsade på bullar fick vi höra Sören Eriksson, Upplandsstiftelsen, berätta om projektet ”Vendelsjön läcker”. Sören visade också exempel från andra platser på fiskpassager och erosionsskydd med plastspont.”

Hälsningar Ebba

Styrelseprotokoll

Sammanfattning av styrelsemöte i Föreningen Vendelsjön 5 december 2019.

 

Ekonomi: Stabil ekonomi. Under 2019 har det varit större kostnader för underhåll av båtarna. Generösa bidrag från Vendel – Tegelsmora pastorat och Romstarbo sommarstugeförening har inkommit. Vendels Fiberförening har upphört och det ekonomiska överskottet delats mellan 4 lokala föreningar där Föreningen Vendelsjö ingick. Föreningen är mycket tacksam för dessa bidrag.

 

Projektet ”Vendelsjön läcker”: Projektet har pågått under flera år och positivt är att sökt LOVA-bidrag är beviljat av Länsstyrelsen. Föreningen Vendelsjön måste dock på egenhand söka ekonomiska partners för att projektet skall kunna genomföras. I ansökan har även

behandlats genomförande av en fisktrappa vid dämmet samt dämmets funktion.

Tidsplan: arbetet måste vara klart under 2020. Arbetet kan bara ske under torrperioden dvs midsommar – aug, drygt 2 månader. Projektledarskap behöver diskuteras.

Projektet kommer att redovisas på årsmötet. Då har alla möjlighet att få fullständig information och ställa frågor. Vi hoppas många medlemmar sluter upp på årsmötet 8 febr 2020, se nedan.

 

Projektet VendelOttar: Aktiviteten tillsammans med Vendels hembygdsförening är avslutat och blev uppskattad. Genom ekonomiskt förlustbidrag från Tierps kommun har föreningen inte haft några kostnader för evenemanget. Mer information om dagen finns i senaste numret av Vendels Hembygdsförenings skrift ”Vendelkråkan”.

 

Föreningens årsmöte 2020: Mötet sker lördag 8 febr 2020 kl 15 i Församlingshemmet vid Vendels kyrka. Mötet inleds med förhandlingar, därefter kaffeservering till självkostnadspris

Avslutningsvis välkomnar vi Sören Eriksson, biolog med mångårig erfarenhet av vattenvårds-

och naturvårdsfrågor, anställd till del på Upplandsstiftelsen och egenföretagare, som

kommer tala om ”Reglering av Vendelsjöns vattennivå”. En mycket aktuell fråga med

anledning av beviljat LOVA-bidrag kopplat till vårt projekt ”Vendelsjön läcker”.

 

Vi ses på årsmötet lördag 8 februari 2020!

 

 

 

 

 

 

Årsmöte

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till årsmötet i Församlingshemmet, Vendels kyrka, lördagen den 8 Februari kl.15.00.        Har du inte fått kallelsen inom de närmaste två dagarna hör av dig till någon i styrelsen.                                                                                                                    Efter årsmötet blir det ett intressant föredrag angående Vendelsjön.            Är du inte medlem, läs mer under Välkommen på vår hemsida.                    www.vendelsjon.se  

Naturmorgon vid Vendelsjön

En kvinna i ett fågeltorn med tubkikare, vid en sjö. Annika Rastén.

 

Lördag 28 september 2019

Höstfågelmorgon vid Vendelsjön – och skogsdikenas stora klimatpåverkan

Fältreporter Lena Näslund sänder från Vendelsjön i Norduppland tillsammans med en hängiven ekoskådare – Annika Rastén. Hit cyklar hon ofta. Det är bara en och en halv mil! Hennes längsta cykeldrag för att få in nya arter på ekolistan blev 12 mil: för pungmes och gulhämpling.

Just nu passerar de sista ladusvalorna Vendelsjön, och sädgäss och tranor är på väg in. Från fågeltornet vid Varggropen har man bra sikt över sjöns vassar och bankar, och fälten runt omkring.

Och så uppmärksammar vi ett nytt förslag från Skogsstyrelsen om att rensa diken för att öka produktionen i skogen. Förslaget har fått hård kritik från bland annat klimatforskare, Naturvårdsverket och naturvårdsorganisationer eftersom utdikade torvmarker står för nästan lika stora utsläpp av klimatpåverkande gaser som hela biltrafiken.

Vi får också höra om storlommen som hamnat helt fel – inne i skogen i hästhagen, och behövde handfast hjälp för att komma tillbaka till vattnet.

I veckans kråkvinkel sprakar skogens alla gröna mossor som ett glittrande mirakel för den nyinflyttade skåningen Tina-Marie Qwiberg. Och hon har en önskan om att skogen ska få finnas för sin egen skull – inte bara vara en till synes oändlig ekonomisk resurs.

Vi ringer också upp Monica Häljestig som utgår från sin pappas handritade svampkarta för att kunna ta svamp och skog hem till honom, när han inte längre orkar ta sig ut dit själv.

Programledare är Jenny Berntson Djurvall.