Alla inlägg av Jan Karlsson

Utflykt 14 maj

Den 14:e juni var det utflykt till den före detta festplatsen vid Hov. Det blev ca 40 personer som trots det ostadiga vädret mötte upp till ett trevligt samarrangemang med Vendels hembygdsförening.
Vi började med en promenad ner till Vendelsjöns strand och därefter gick vi tillbaks till festplatsen där bord och bänkar fanns uppställda. Tyvärr kom regnet under Torsten Thorsells genomgång över planerade åtgärder för sjön och Ebba af Petersens information om dom restaurerade strandängarna men de allra flesta deltagarna höll trots det ut och kunde sedan lyssna till Hans Eklunds information om Flygfesten, Anders Anell berätta lite om fåglarna och Ove Rundlöfs anekdoter från festligheterna.

Se bilder under ”Aktiviteter”

Utflykt till festplatsen vid Hov 14 maj

Utflykt till festplatsen vid Hov

Lördagen den 14 maj, kl 12:00, arrangerar Föreningen Vendelsjön och Vendels hembygdsförening en utflykt till den gamla festplatsen vid sjön. 

Med början runt 1950 framtill 80-talet anordnade här Vendels Jaktvårdsförening festligheter med scenframträdanden, dans, pilkastning, korvförsäljning och framförallt flyguppstigningar med sjöflygplan. Det var mycket populära tillställningar som drog mycket folk, ibland över 3 000 personer.

Vi kommer att visa miljön och berätta mer om flygfestligheterna. Det finns ju många av oss som minns dessa stora årliga händelser med glädje.

Vi kommer även att berätta om strandängarna runt sjön och planerna på att restaurera vissa igenväxta delar. 

Ta gärna med kaffekorg. Det finns möjligheter att sitta på bänkar och vid bord som ursprungligen har använts på festplatsen. Ingen föranmälan krävs.

Kallelse till årsmöte lördag den 9 april 2022 kl. 15.00

 

      Kallelse till årsmöte lördag den 9 april 2022 kl. 15.00

      Mötet hålls i församlingslokalen vid Vendels kyrka.

                                             Program.                                                  

  1. Årsmötesförhandlingar.

Alla handlingar till mötet finns på plats. 

  1. Presentation av kommande projektet Vendelsjön lever vidare.  

  Vid lämplig tid tar vi paus för kaffe/te och kaka.                                                                         

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

 

 

 

Vattennivåerna 2021

Sammanställning av förra årets avvägningar i Vendelsjön visat att vattennivån under växtsäsong (Maj- September) kom upp till den nivå som vattendomen syftar till.  Det var den tredje gången under dom 16 år  vi mätt sjön hållit sig på denna nivå. Dom föregående högvattensåren 2009 och 2012 var det regniga somrar med exceptionellt högt vatten under juni – juli medans årets sommar var ganska normal med en topp i maj vad gäller nederbörd. 

Årets siffror pekar på att vårat arbete med vallen i söder helt klart har gett ett resultat i form av att vattnet lite saktare rinner ur sjön. Det blir väldigt spännande att under dom kommande åren fortsätta att följa upp vattennivån och förhoppningsvis få en ännu säkrare bekräftelse på att vårat arbete ger resultat i form av att avrinningen bromsas upp så sjön kan hålla nivåerna i  vattendomen. 

Den syrebrist i sjön som fiskeklubben från Norrtälje larmade om verkar inta vara akut längre då vi har provborrat i den norra delen av sjön och där var vattnet friskt utan svaveldoft. Troligen har mildperioderna medfört att friskt vatten har tillförts sjön via Tegelsmoraån och alla småbäckar och diken som finns runt sjön. Det är dock en balansgång på en knivsegg för om vi får en längre köldperiod så kan det  uppstå stora problem med syresättningen av vattnet. Anledningen till att den här situationen uppstår är de enorma mängder biomassa som sjunker ner på höstarna och sedan under nedbrytningsprocessen förbrukar syret i vattnet. Denna situation är inte något nytt utan har återkommit då och då under tidens gång. Det varnades för detta redan på femtiotalet i en artikel om Vendelsjön men vi hoppas på att även syresättningen ska  bli lite bättre om vi kan hålla mer vatten kvar i sjön.

Möte med Fyrisåns vattenförbund

Den 22:a oktober var vi med på ett möte med Fyrisåns vattenförbund ( https://fyrisan.se ) för att följa  upp hur åtets vassröjning fungerat. Vår roll i detta är i första hand som observatörer även om vi givetvis berättar om arbetet i sjön och kan komma med synpunkter.

Entreprenören Sala Vassklippning ( https://salavassklippning.se ) sammanfattade året som att det övergripande fungerat bra både med projektstyrning, genomförande och kontakt med berörda intressenter.  Specifikt för Vendelån har det i år varit bra med vatten vilket underlättat klippningen.

För alla vattendrag gäller att träd och sly som hamnar i vattnet ger ett merarbete vid röjningen. Sedan finns en annan aspekt som är att döda träd i vattnet kan vara bra för den biologiska miljön. Det har genomförts en flyginventering för att märka ut hinder som borde åtgärdas.

Fyrisåns huvudfåra är helt rensad ner till Ulva. Det arbetet har utförts inom ramen för andra projekt.

Mer specifikt för det som närmast berör oss:

Man har inte tagit hänsyn till önskemål om tidigare klippning för att underlätta paddling. Det är snarare så att man vil klippa så sent som möjligt för att undvika återväxt under sommaren.

Sala Vassklippning ställer gärna upp med råd kring skötsel och reparation av Truxor båten.

Sammanfattningsvis så ger dessa möten en del information som vi kan ha nytta av och vi får en möjlighet att nå ut med att vi finns och vad vi gör. Vi bör vara med även kommande år.

Mötets ordförande Zahrah Lifvendahl och några mötesdeltagare